ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรม วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560

ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสตูรทางดานลางของหนาจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกตองของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร

หากทานไมพบรายชื่อ หรือตองการสละสิทธิ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสทิธิ์ กรุณาติดตอคุณอิงอร โทร.084-438-4947 หรือ 02-6426060 ต่อ 2016
** ภายในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กอนเวลา 16.00 น. **