ชมการสอนย้อนหลัง วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

ชมการสอนย้อนหลัง

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”


วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

ห้อง 402

การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

                 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์

                 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                 ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ  คลิกที่นี่

ห้อง 403

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show”

วิทยากร : .ฤทัย จงสฤษดิ์

                 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์

                 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ  คลิกที่นี่

ห้อง 405

การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : .สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                 อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ  คลิกที่นี่

ห้อง 406

การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาล

ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

                อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ ตอนที่ 1  คลิกที่นี่ ตอนที่คลิกที่นี่


วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

ห้อง 405

การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : .สุจิตรา แซ่ลิ่ม

                อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ   คลิกที่นี่

ห้อง 406

สมาร์ทโฟนกับการเรียนการสอนนักเรียนยุคดิจิทัล

วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

                 ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท.,                     สพฐ., ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to                       learn”

ชมย้อนหลัง โปรดคลิกที่ภาพ 

หรือ  คลิกที่นี่