คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยหลากหลายเทคนิคการสอน

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยหลากหลายเทคนิคการสอน

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 


ภาพบรรยากาศการอบรม