ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสอน 

E- Handout 

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา”

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code


วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

 1. หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  วิทยากร : อาจารย์ภีมวัฒน์ ธรรมใจ
  นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ห้อง 403
 2. หลักสูตร : ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนและการจัดการห้องเรียน
  (Classroom English and Management)
  วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ห้อง 404
 3. หลักสูตร : อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) สำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล และคณะ
  หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น
  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ห้อง 405
 4. หลักสูตร : เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน
  วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม
  อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้อง 406

 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

 1. หลักสูตร : การเรียนรู้ทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสeหรับครูอังกฤษ
  (Activity-based Learning through Writing Skill for English Teachers)
  วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ห้อง 403
 2. หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
  วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
  อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ห้อง 404
 3. หลักสูตร : เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน
  วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม
  อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้อง 406