คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนรู้ทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Writing Skill for English Teachers) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การเรียนรู้ทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ
(Activity-based Learning through Writing Skill for English Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมคลิปวิดีโอ คลิก

ภาพบรรยากาศการอบรม