คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ ๒ รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต วันที่ ๑๐-๑๑ พ.ค. ๒๕๖๒

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รุ่นที่ ๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ภาพบรรยากาศการอบรม วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสวส. และภาษาอังกฤษ

และอบรมครูทั้งโรงเรียน “ตกแต่งห้องเรียน”