ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout 

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

 


1.หลักสูตร : การสร้างการ์ดเกม เพื่อนำสู่การอภิปรายในชั้นเรียน

วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว
                 อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
                 อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ
                 อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.หลักสูตร : พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Science

วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
                 อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

3.หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท.

วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ
                นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

4. หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ด้วย Microbit

วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
                 ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท., สพฐ.
                 ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to Learn”

5.หลักสูตร : พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

                 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

6. หลักสูตร : สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุข ในระดับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
                อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม