ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout 

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

วันที่ 22 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code

1. หลักสูตร : การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
    วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
                     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. หลักสูตร : สื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
  วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
           อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

3. หลักสูตร : ภาษา พาสนุก กับกิจกรรมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
  วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 
          อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

4. หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อเกม การเล่นประกอบการสอนภาษาไทย แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา 
  วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง 
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. หลักสูตร : การจัดประสบการณ์เรียนรู้ธรรมชาติเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย 
  วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. หลักสูตร : ทักษะการใช้ Scratch 3.0 สร้างภาพกราฟิกส์ 
  วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์