ชมการถ่ายทอดสดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผล

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชมไลฟ์ Live!
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-15.30 น.