คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดประสบการณ์เรียนรู้ธรรมชาติเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การจัดประสบการณ์เรียนรู้ธรรมชาติเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม