คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสู่การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร : การสร้างชุดการสอนภาษาไทย

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสู่การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ

ในระดับประถมศึกษา 
วิทยากร : ผศ.อัมพร  อังศรีพวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์