คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์