การส่งเสริมศักยภาพการสอนคิดสร้างสรรค์ให้เด็กไทย 4.0


“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561”

From ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม ป.1 เทอม1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/22/2018 (90 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2