ภาพกิจกรรม : AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล

หลักสูตร AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น. ณ

ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์