เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา” โดย อาจารย์นพมาศ ว่องวิริยสกุล สามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิก ที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 22-23 เมษายน 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร **หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร. 02-642-6060 ต่อ 2016

Read more

หลักสูตรอบรมประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) หลักการและเหตุผล มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ

Read more

การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Make it Happen : Authentic Assessment in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร Make it Happen : Authentic Assessment in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วิทยากร : อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล วันที่ 1 เมษายน 2560

Read more

สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วิทยากร :อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more