กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร:ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณและผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/23/2017 (61 items) Generated

Read more

ทักษะ 7C ของครูไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร ทักษะ 7c ของครูไทย 4.0. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on

Read more

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับเด็กประถม วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับเด็กประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/23/2017 (28 items) Generated

Read more

เรียนคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรม ระดับประถมศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร:เรียนคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรม ระดับประถมศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เรียนคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรม ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/23/2017 (33 items) Generated

Read more

เทคนิคการสอนพีชคณิตและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เทคนิคการสอนพีชคณิตและความน่าจะเป็นระดับประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/23/2017 (18 items) Generated

Read more

การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์และอ.พรพิตร สกุณา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 โครงการบริการวิชาการ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์  

Read more