ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมตรวจสอบรายชื่อ โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการจัดทำวุฒิบัตร หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล สามารถติดต่อได้ที่คุณปัณณ์จุฑา อาดำ 02-642-6060 ต่อ 2016 หรือ 062-605-6799

Read more

กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama)

หลักสูตร การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama) วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์    

Read more

เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์      

Read more

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

Read more

การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/22/2017 (97

Read more

สนุกกับเรื่องเซลล์และพันธุศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร สนุกกับเรื่องเซลล์และพันธุศาสตร์ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร สนุกกับเรื่องเซลล์และพันธุศาสตร์. Posted

Read more

การใช้สื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การใช้สื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การใช้สื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน. Posted

Read more

เทคนิคการสอนจำนวนและการดำเนินการ ระดับประถมศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนจำนวนและการดำเนินการ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เทคนิคการสอนจำนวนและการดำเนินการ

Read more

การสอนให้เด็กใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษด้วยภาษาสุภาพ ในชีวิตประจำวัน วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การสอนให้เด็กใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษด้วยภาษาสุภาพ ในชีวิตประจำวัน วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more