การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วันที่ 18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วันที่ 18

Read more

สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วันที่ 18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0

Read more

ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560

“เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อคุณนันท์นภัส โทร.084-438-4947 หรือ email: kusol.academic@gmail.com ** ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. **

Read more

สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

หลักสูตร สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2560

หลักสูตร กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more