การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” From การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/20/2017

Read more

การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ

Read more

ครูไทย 4.0 สอนเด็กสร้างนวัตกรรมด้วยการทำโครงงาน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนเด็กสร้างนวัตกรรมด้วยการทำโครงงาน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิด STEM Education วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิด STEM Education วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็ม (STEM) ให้มีประสิทธิภาพและสนุก วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็ม (STEM) ให้มีประสิทธิภาพและสนุก วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็ม (STEM)

Read more

การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน. Posted

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อโทร.084-438-4947 ** ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. **

Read more

หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560

“โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สาย วันที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกวันที่และวิทยากรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อ email: kusol.academic@gmail.com หรือ โทร.084-438-4947 ** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. **

Read more

STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more