เขียนแผนฯ ตามตัวชี้วัด ด้วยวิธีสอนหลากหลาย…สู่ O-Net วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร เขียนแผนฯ ตามตัวชี้วัด ด้วยวิธีสอนหลากหลาย…สู่ O-Net วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมตรวจสอบรายชื่อ โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการจัดทำวุฒิบัตร หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล สามารถติดต่อได้ที่คุณปัณณ์จุฑา อาดำ 02-642-6060 ต่อ 2016 หรือ 062-605-6799

Read more

รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง. Posted

Read more

การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย. Posted

Read more

หลักสูตรและการสอนวิชา Computing ในโรงเรียน วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร หลักสูตรและการสอนวิชาComputing ในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more