เทคนิคการสอนพีชคณิตและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เทคนิคการสอนพีชคณิตและความน่าจะเป็นระดับประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/23/2017 (28 items) Generated

Read more

การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์และอ.พรพิตร สกุณา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 โครงการบริการวิชาการ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร **หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร. 02-642-6060 ต่อ 2016

Read more

สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร: ดร.สุจินต์ สุวรรณะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560” From หลักสูตร สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/16/2017 (39 items) Generated by Facebook

Read more

การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

“หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560” From หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/16/2017 (64 items)

Read more

เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

“วิทยากร:ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560” From หลักสูตร เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/16/2017 (84 items) Generated by Facebook Photo

Read more