การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching) วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560

“โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี จัดโดย ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม” From

Read more

STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more