PLC โรงเรียนลำผักชี 5 กันยายน 61

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ     2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา วันที่

Read more

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม : ทัศนศิลป์ “สนุกสาระศิลป์” วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ทัศนศิลป์ “สนุกสาระศิลป์”  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

#รับสมัครด่วน #ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 #ครู #อาจารย์ #หลักสูตรอบรม #อบรม #ฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

ดูย้อนหลัง ! หรือ เรียนฟรี! กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ทุกหลักสูตรผ่านยูทูป และ ยูทูปไลฟ์ !!

  สอนฟรี !! เรียนได้ทุกมุมโลกกับ ยูทูปไลฟ์!!  ทุกหลักสูตร!! ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  ในวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 นี้          

Read more

อบรม 15-9-18 เทคนิคการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์

หลักสูตรเทคนิคการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 15-9-18 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เด็กปฐมวัย

หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 15-9-18 เขียนแผนตามตัวชี้วัดบูรณาการความพอเพียง

หลักสูตรเขียนแผนตามตัวชี้วัดบูรณาการความพอเพียง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย 

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 12-9-18 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring     โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 12 กันยายน 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา

Read more