PLC : โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม วันที่ 31-7-18 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring วิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2.รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา 3. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ

Read more

PLC : โรงเรียนลำผักชี 7-8-18 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ 2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา   วันที่ 7

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต วันที่ 6-8-18

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลิตโดย มูลนิธิศักิ์พรทรัพย์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

ที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต 6-8-18

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนศรีเกิด จ.เชียงราย 18-19 มิถุนายน 2561

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนศรีเกิด จ.เชียงราย 18-19 มิถุนายน 2561 โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561” โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 สถานที่ :

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 ก.ค. 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2. รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม 3. ครูยุพาภรณ์

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 ก.ค 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561   โดยทีมวิทยากร 1.

Read more

PLC : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วันที่ 8 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โดยทีมวิทยากร 1. รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา 2. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ 3.

Read more

PLC : โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม วันที่ 18 มิ.ย. 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring วิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2.รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา  3. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ

Read more