กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 16 มิถุนายน 2561

กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

Read more

คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 16-17 มิถุนายน 2561

คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากร : ผศ.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 17 มิถุนายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ วิทยากร: อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

Read more

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย 16-17 มิถุนายน 256

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

Read more

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม 16-17 มิถุนายน 2561

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 16 มิถุนายน 2561

“กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561” From กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (52 items)

Read more

คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 16-17 มิถุนายน 2561

“คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากร : ผศ.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561” From คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. Posted by

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 17 มิถุนายน 2561

“อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ วิทยากร: อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561” From Innovation STEM Education for

Read more

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 16-17 มิถุนายน 2561

“การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561” From การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018

Read more