รู้เฟื่องเรื่องการอ่าน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หลักสูตร : รู้เฟื่องเรื่องการอ่าน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ( 9.00-16.00 น.) สถานที่อบรม :

Read more

การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

Make it Happen:Teaching Techniques and Materials in the Language Classroom วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร Make it Happen:Teaching Techniques and Materials in the Language Classroom วิทยากร : อ.เหมวรรณ ขันมณี และอ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

เทคนิคการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อทักษะการอ่าน คิด เขียน วิเคราะห์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อทักษะการอ่าน คิด เขียน วิเคราะห์ วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และอ.สุทธา รัตนศักดิ์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร.

Read more