*** ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ***

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง** หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ 064-586-6266, 091-576-0723, 063-212-2725 เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

Read more

ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC

ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC  วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.00-12.00

Read more

คลิปวิดีโอ : การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม หลักสูตรการใช้วิธีและเทคนิคการสอน ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9-10 มีนาคม

Read more

คลิปวิดีโอ : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00

Read more

คลิปวิดีโอ : การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาลด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาล ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอ : การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอ : การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร: อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00

Read more

คลิปวิดีโอ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

คลิปวิดีโอบรรยากาศการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

Read more

คลิปวิดีโอ : สมาร์ทโฟนกับการเรียนการสอนนักเรียนยุคดิจิทัล วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอบรรยากาศการอบรม สมาร์ทโฟนกับการเรียนการสอนนักเรียนยุคดิจิทัล วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสวท., สพฐ., ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to learn” วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   _________________________________________ เรียนฟรีทั่วไทย

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม ห้อง 402 การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา

Read more