สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (How to Teach Math, Science and Social Studies in English) ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (How to Teach Math, Science and Social Studies in English) อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนอย่างมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น
และการไตร่ตรอง (Reflection) ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย วิทยากร รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนอย่างมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น และการไตร่ตรอง (Reflection) ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร รศ.ดร. บุปผชาติ

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การประยุกต์ของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การประยุกต์ของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่  เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ศาสตร์การสอน วิทยากร รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ศาสตร์การสอน เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี  เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สกู๊ป คลิกเลย

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙” วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙” เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สกู๊ปคลิกเลย ภาพบรรยากาศ  

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การสาธิต (Demonstration) วิทยากร ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การสาธิต (Demonstration) เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง เรียนย้อนหลังช่วงเช้า  คลิกที่นี่  เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย  คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด วิทยากร รศ. ประพนธ์ จ่ายเจริญ

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร รศ. ประพนธ์ จ่ายเจริญ เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่  เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สกู๊ปคลิกเลย   ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การงานและเทคโนโลยี “การงานฯกับการบูรณาการแบบ STEAM” ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การงานและเทคโนโลยี “การงานฯกับการบูรณาการแบบ STEAM”  ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร สมาร์ทโฟนกับนักเรียนยุคดิจิทัล วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร สมาร์ทโฟนกับนักเรียนยุคดิจิทัล อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 406  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การจัดกิจกรรมและสื่อการสอน หลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การจัดกิจกรรมและสื่อการสอน หลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 403  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่   สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more