คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม และ ระเบียบการเข้าร่วมอบรม

  ประกาศโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒         การอบรมทุกหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกมูลนิธิฯ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น มูลนิธิฯ จะไม่มีการออกวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม        

Read more

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) หาก    PLC       เสมือน       สื่อสร้างสรรค์              

Read more

ประมวลภาพและคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากร ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากร ประจำปี 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ประมวลภาพและคลิปบรรยากาศ    

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การวัดและประเมินผลเรื่องที่ครูภาษาไทยควรรู้ วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การวัดและประเมินผลเรื่องที่ครูภาษาไทยควรรู้ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่  สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สกู๊ป   ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร ภาพหมู่

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับ PLC รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ทักษะ 7C ของครู 4.0 กับ PLC           วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 405  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

Read more