กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more