สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม : ทัศนศิลป์ “สนุกสาระศิลป์” วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ทัศนศิลป์ “สนุกสาระศิลป์”  วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 15-9-18 เทคนิคการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์

หลักสูตรเทคนิคการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 15-9-18 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เด็กปฐมวัย

หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 15-9-18 เขียนแผนตามตัวชี้วัดบูรณาการความพอเพียง

หลักสูตรเขียนแผนตามตัวชี้วัดบูรณาการความพอเพียง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย 

Read more

PLC : โรงเรียนลำผักชี วันที่ 5-9-18 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ 2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา วันที่ 5

Read more

PLC : 31-8-18 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ (LS2)

ฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

Read more

อบรม 16-9-18 การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (Number sense) ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (Number sense) ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561   เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 16-9-18 การสอนไวยากรณ์อังกฤษแบบสนุกๆ

หลักสูตรการสอนไวยากรณ์อังกฤษแบบสนุกๆ (Teaching English Grammar the Fun Way) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น

Read more

อบรม 16-9-18 สร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ และสมรรถนะของนักเรียน

หลักสูตรสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ และสมรรถนะของนักเรียน วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more