ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 3“ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ 2. หลักสูตร :  “ เทคนิคการจัดกิจกรรมและการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย  “ วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ loose parts การเล่นวัสดุสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย “ วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู  2. หลักสูตร :  “ การใช้แอพลิเคชัน Stop

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ การประเมินผลการเรียนรู้กับการประเมินตนเองใน CO-5STEPs “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 2. หลักสูตร :  “

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  ” กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 2  “ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ การใช้และความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบผิดๆในยุคสื่อออนไลน์  “ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 2. หลักสูตร :  “ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ”เชิงรุก” และแบบ”บูรณาการ” เพื่อให้ทันยุคสมัยไทยแลนด์4.0  “ วิทยากร :

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถม (สาระที่ 1) “ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ  ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม “ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ    2. หลักสูตร :  “   สื่อสนุก สุดสร้างสรรค์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ จะเลือกใช้หรือจะสร้างนวัตกรรมการสอนใดใดก็ได้บนฐานการวิจัยผ่าน PLC“ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ CER MODEL TEACHING กับการสอนวิทยาศาสตร์ “ วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 2. หลักสูตร :  “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2563 1. หลักสูตร :  ”  การสร้างความร่วมมือกับครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินเด็กปฐมวัยระหว่างช่วงปิด COVID-19 “ วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 2. หลักสูตร :  “

Read more