ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC

ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC  วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.00-12.00

Read more

คลิปวิดีโอ : การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม หลักสูตรการใช้วิธีและเทคนิคการสอน ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9-10 มีนาคม

Read more

คลิปวิดีโอ : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00

Read more

คลิปวิดีโอ : การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาลด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาล ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอ : การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอ : การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร: อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00

Read more

คลิปวิดีโอ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

คลิปวิดีโอบรรยากาศการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

Read more

คลิปวิดีโอ : สมาร์ทโฟนกับการเรียนการสอนนักเรียนยุคดิจิทัล วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอบรรยากาศการอบรม สมาร์ทโฟนกับการเรียนการสอนนักเรียนยุคดิจิทัล วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสวท., สพฐ., ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to learn” วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   _________________________________________ เรียนฟรีทั่วไทย

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : “KidBright กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คำนวณในโรงเรียน” วันที่ 3 มีนาคม 2562

หลักสูตร : KidBright กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คำนวณในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท., สพฐ.,ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to learn”

Read more

คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม “การส่งเสริมการรักภาษาไทยผ่านการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง” วันที่ 3 มีนาคม 2562

หลักสูตร : การส่งเสริมการรักภาษาไทย ผ่านการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more