เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา” โดย อาจารย์นพมาศ ว่องวิริยสกุล สามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิก ที่นี่

Read more

การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Make it Happen : Authentic Assessment in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วันที่ 1 เมษายน 2560

หลักสูตร Make it Happen : Authentic Assessment in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วิทยากร : อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล วันที่ 1 เมษายน 2560

Read more

สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วิทยากร :อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก วันที่ 25 มีนาคม 2560

หลักสูตร เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning Ecology through Bottle Biology) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more