ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

หลักสูตร ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วันที่ 18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วันที่ 18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

หลักสูตร สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2560

หลักสูตร กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Visual Mathematics ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2560

หลักสูตร Visual Mathematics ระดับมัธยมศึกษา วิทยากร : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more