คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตรยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก 6ตุลาคม61( อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ) ผลิตโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : ยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 6 ตุลาคม 2561   ห้องอบรม 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   กรุงเทพมหานคร ผลิตโดย   มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง 

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 1 (6ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 1 (Creative Ways to Teach English 1 ) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 06

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยบาร์โมเดล(Bar Model) 7ตุลาคม61 ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยบาร์โมเดล(Bar Model) วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ สสวท.  วันที่ 7 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น. ห้องอบรม 403 

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรการสอนการอ่านจับใจความด้วยแผนภาพความคิดและเทคนิคเสียงจากภาพ (7ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การสอนการอ่านจับใจความด้วยแผนภาพความคิดและเทคนิคเสียงจากภาพ วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ฝ่ายประถม ) วันที่ 7 ตุลาคม 2561  ห้องอบรม 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง 

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศอบรม : หลักสูตรวิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา (6ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันที่ 6 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น.

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ : หลักสูตรห้องเรียนออนไลน์สำหรับครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประยุกต์เทคโนโลยี (7ตุลาคม61) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : ห้องเรียนออนไลน์สำหรับครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประยุกต์เทคโนโลยี วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 7 ตุลาคม 2561  เวลา 9.00 -16.00 น. ห้องอบรม 402 

Read more

คลิป และ บรรยากาศหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ 6 ตุลาคม 61 ( วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ) ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ วันที่ 6 ตุลาคม 2561  ชั้น 4  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2539 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 12 กันยายน 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนกลางคลองสอง    วันที่ 12 กันยายน 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 

Read more

PLC : โรงเรียนลำผักชี วันที่ 5 กันยายน 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ 2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา วันที่ 5

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ร.ร เทศบาล1ศรีเกิด จ.เชียงราย 29 กันยายน 2561

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2561 โดย

Read more