หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) วันที่ 2 กันยายน 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น

Read more

หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมรถพลังลูกโป่ง วันที่ 27 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมรถพลังลูกโป่ง วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

วิจัยในชั้นเรียนอย่างไรให้เกิดผลแก่เด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง วันที่ 26 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร วิจัยในชั้นเรียนอย่างไรให้เกิดผลแก่เด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

มาปัดฝุ่นเรื่องการใช้ Tenses ให้ถูกต้องและชัดเจน วันที่ 27 สิงหาคม 2560

หลักสูตร มาปัดฝุ่นเรื่องการใช้ Tenses ให้ถูกต้องและชัดเจน (A Quick Review of the Basic Tenses Used in English) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 27

Read more

Better Pronunciation: เรียนทฤษฎีและออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน (วิชาภาษาอังกฤษ) วันที่ 26 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร Better Pronunciation: เรียนทฤษฎีและออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน (วิชาภาษาอังกฤษ) วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยให้นักเรียน “เก่ง ดี มีสุข” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยให้นักเรียน “เก่ง ดี มีสุข” วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00

Read more

ฝึกทำสื่อคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Power Point วันที่ 26 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ฝึกทำสื่อคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม powerpoint วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สื่อสร้างเสริมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับครูประถม วันที่ 27 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร สื่อสร้างเสริมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับครูประถม วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more