การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทาน วันที่ 11 มีนาคม 2560

หลักสูตร ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทาน วิทยากร : ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education วันที่ 12 มีนาคม 2560

หลักสูตร เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education (ด้วยแนวทาง EIE,Boston) วิทยากร : ผศ.ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more

ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ วันที่ 12 มีนาคม 2560

หลักสูตร ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ (วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา) วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 มีนาคม 2560

หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2560

หลักสูตร สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4-ม.6) วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคะนอง วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more