ชมถ่ายทอดสดการสอน : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ห้อง 403 ห้อง 404 ห้อง 405   ห้อง 406

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ห้อง 403 ห้อง 404  ห้อง 405 ห้อง 406

Read more

ชมการถ่ายทอดสดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-15.30 น.

Read more

ชมการถ่ายทอดสดการอบรม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ. สมุทรสาคร

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-10.15 น. วันอาทิตย์ที่

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ห้อง 403 ห้อง 404 ห้อง 405 ห้อง 406

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน หลักสูตร “Teaching English to Young Learners” วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร

 โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร “Teaching English to Young Learners”  วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน หลักสูตร “Teaching English to Young Learners” วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร

 โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร “Teaching English to Young Learners”  วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ห้อง 403 ห้อง 404 ห้อง 405 ห้อง 406

Read more

เชิญชมการถ่ายทอดสดการอบรม เวลา 10.45-12.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงรุกทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๕ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  โปรดคลิกที่ภาพ เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด Live! วันที่  ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

Read more

เชิญชมการถ่ายทอดสดการอบรม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือรวมพลังของศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้เชิงรุกทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  วันที่ ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๕ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  โปรดคลิกที่ภาพ เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด Live! วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Read more