คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น.อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary)

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Communicative Activities for Teaching English) อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Communicative Activities for Teaching English) อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น.ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

เรียนออนไลน์และชมย้อนหลังบรรยากาศอบรมครู วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน2561

เรียนออนไลน์ชมย้อนหลัง บรรยากาศอบรมครู #Live! “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน61 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร            

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 2 เสาร์ที่ 3 พ.ย.61

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 2  (Creative Ways to Teach English 2) วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตร กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์ เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์ เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 403  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมฤดี เนื้อทอง

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Scratch ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เพื่อการรังสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Scratch ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เพื่อการรังสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 402 วิทยากร รองศาสตราจารย์

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศ หลักสูตรเทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมอง เพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมอง เพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร

Read more

ชมบรรยากาศการเรียนการสอนแบบย้อนหลังการอบรมครู สำหรับวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4พฤศจิกายน2561

ชมบรรยากาศการเรียนการสอนแบบย้อนหลัง หลักสูตรอบรมครู วันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4พฤศจิกายน61 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร  #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #เรียนฟรีออนไลน์!! #บรรยากาศจริง !! #Live!     วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

Read more