คลิปบรรยากาศการอบรม การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู Basic Pronunciation for Teachers

หลักสูตร : การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู  Basic Pronunciation for Teachers วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00

Read more

คลิปบรรยากาศการจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ

หลักสูตร : การจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ (Digital Portfolio using online tools for mobile working) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 23

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร : การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปบรรยากาศการอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้ ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้ ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Active Learning using Project Based Learning:Constructionist Approach) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 24กุมภาพันธ์

Read more

คลิปบรรยากาศการอบรม สอนวิทย์อย่างไรให้พัฒนาการคิด

หลักสูตร : สอนวิทย์อย่างไรให้พัฒนาการคิด วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 301

Read more

คลิปการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางพหุปัญหา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปการอบรม หลักสูตรการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทย ตามแนวทางพหุปัญหาแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

Read more

ชมการสอนย้อนหลัง วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

 ชมการสอนย้อนหลัง โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ใน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง 402 การจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ (Digital Portfolio using online tools for mobile working) วิทยากร

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น.อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary)

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Communicative Activities for Teaching English) อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Communicative Activities for Teaching English) อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more