สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

หลักสูตร สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2560

หลักสูตร กลวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Visual Mathematics ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2560

หลักสูตร Visual Mathematics ระดับมัธยมศึกษา วิทยากร : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM to STEAM Education เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 10 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM to STEAM Education เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more

Visual Mathematics ระดับประถมศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2560

หลักสูตร Visual Mathematics ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์ วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข จัดโดย

Read more

การสอนหลักภาษาไทยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในระดับประถมศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การสอนหลักภาษาไทยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 3 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การจัดสุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more