อบรม 2-9-18 สรรค์สร้างสื่อคณิต คิดสนุก… ปลุกปัญญา สำหรับครูชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาสร้างสื่อการเรียนรู้ … ปัญญาสำหรับครูชั้นประถมศึกษา วิทยากร: อ. นพมาศว่องวิทยสกุล วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์    

Read more

อบรม 1-9-18 หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยสำนวนชวนสนุก

หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยสำนวนชวนสนุก วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 2-9-18 กิจกรรมที่ใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรกิจกรรมที่ใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 26-8-18 หลักสูตรภาษาไทยไฮเทค : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยง่าย สไตล์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระดับประถมศึกษา)

หลักสูตรภาษาไทยไฮเทค : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยง่าย สไตล์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระดับประถมศึกษา) วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 25-8-18 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

อบรม 25-8-18 Teaching English Stuctural Reading for English Teachers

หลักสูตร Teaching English Stuctural Reading for English Teachers การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา สำหรับครูอังกฤษ วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00

Read more

อบรม 26-8-18 เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพิชิต O-NET ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพิชิต O-NET ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 26-8-18 Digital Story Telling

หลักสูตร กลวิธีการสอนด้วยการให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Story Telling) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 25-26 ก.ย. 18 ทำวิจัยผ่าน PLC กับการสร้างแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุก

ทำวิจัยผ่าน PLC กับการสร้างแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุก วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 (หลักสูตร 2 วัน) เวลา 08.30-16.00

Read more

อบรม 25-8-18 นวัตกรรมการศึกษาฟินแลนด์

หลักสูตร Phenomenon based learning (นวัตกรรมการศึกษาฟินแลนด์) วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more