กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 16 มิถุนายน 2561

กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

Read more

คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 16-17 มิถุนายน 2561

คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากร : ผศ.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 17 มิถุนายน 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ วิทยากร: อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

Read more

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย 16-17 มิถุนายน 256

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

Read more

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม 16-17 มิถุนายน 2561

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

Read more

หลักสูตร ความสำคัญของภาษาห้องเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ:เสริมการฟังและพูดของนักเรียนและครู วันที่ 17 กันยายน 2560

หลักสูตร ความสำคัญของภาษาห้องเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ:เสริมการฟังและพูดของนักเรียนและครู (The Importance of Classroom Expressions in English : Enhancing Listening and Speaking among Students and Teacher) วิทยากร :

Read more

หลักสูตร ศิลปะการตั้งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน วันที่ 17 กันยายน 2560

หลักสูตร ศิลปะการตั้งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology) วันที่ 16 กันยายน 2560

หลักสูตร การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร

Read more

หลักสูตร เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าจอ วันที่ 16 กันยายน 2560

หลักสูตร เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าจอ (สำหรับครูคณิต คอมฯ ศิลปะ หรือครูที่สนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมมาก่อน) วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น

Read more

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 16-17 กันยายน 2560

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 16-17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more