การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เปิดโลกนิทานภาษาอังกฤษในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์และอ.พรพิตร สกุณา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 โครงการบริการวิชาการ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์  

Read more

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T) วันที่ 29 เมษายน 2560

หลักสูตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

มร.บีนมาแล้ว: การใช้หนังตลกมาสอนเรื่องบทบาทสมมุติ วันที่ 30 เมษายน 2560

หลักสูตร มร.บีนมาแล้ว: การใช้หนังตลกมาสอนเรื่องบทบาทสมมุติ (Here Comes Mr.Bean: The comedy can be used for role-play) วิทยากร: ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 30 เมษายน 2560

Read more

มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วันที่ 29-30 เมษายน 2560

หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วิทยากร: รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

จากหลักภาษาพัฒนาสู่การเขียน วันที่ 29-30 เมษายน 2560

หลักสูตร จากหลักภาษาพัฒนาสู่การเขียน วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คณิตศาสตร์คิดสนุก ระดับประถมศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2560

หลักสูตร คณิตศาสตร์คิดสนุก ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more