อบรม 4-8-18 AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล

AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 4-8-18 การผลิตสื่อ (Pop-up) การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การผลิตสื่อ (Pop-up) การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 4-8-18 : กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต

หลักสูตร กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

อบรม 5-8-18 : การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 5-8-18 :อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning) วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

อบรม 5-8-18 : Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way

หลักสูตร Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way: Transliteration V.S. Phonemic Transcription การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่ถูกวิธี : การทับศัพท์ กับการถอดเสียง วิทยากร :

Read more

อบรม 5-8-18 : กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์

กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และ ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 4-8-18 : วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น

วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม ศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม ศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more