การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21 (14 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน และ ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 14 กันยายน

Read more

สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม (14 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี , ผศ.กรุณา นาผล และ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (7 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : STEAM Kitchen for kids (7 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : STEAM Kitchen for kids – เทคนิคการสอนสะตีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 405

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (31.ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์   รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (How to Prepare Yourself for International Conference and Seminar) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา (24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 406 ณ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา(24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

Read more