คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จ.บุรีรัมย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ” ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Read more

คลิปบรรยากาศการอบรม การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู Basic Pronunciation for Teachers

หลักสูตร : การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู  Basic Pronunciation for Teachers วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00

Read more

คลิปบรรยากาศการจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ

หลักสูตร : การจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ (Digital Portfolio using online tools for mobile working) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 23

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร : การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปบรรยากาศการอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้ ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้ ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Active Learning using Project Based Learning:Constructionist Approach) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 24กุมภาพันธ์

Read more

คลิปบรรยากาศการอบรม สอนวิทย์อย่างไรให้พัฒนาการคิด

หลักสูตร : สอนวิทย์อย่างไรให้พัฒนาการคิด วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 301

Read more

คลิปการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางพหุปัญหา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปการอบรม หลักสูตรการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทย ตามแนวทางพหุปัญหาแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

Read more

ชมการสอนย้อนหลัง วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

 ชมการสอนย้อนหลัง โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ใน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”  วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง 402 การจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ (Digital Portfolio using online tools for mobile working) วิทยากร

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น.อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary)

Read more