สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

หลักสูตร สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 มีนาคม 2560

หลักสูตร สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยากร : ผศ.วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล วันที่ 19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Learning by doing : เรียนรู้จริงผ่านกิจกรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) วันที่ 18 มีนาคม 2560

หลักสูตร Learning by doing : เรียนรู้จริงผ่านกิจกรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 18 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

หลักสูตร การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : อ.ภีมวัฒน์ ธรรมใจ วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สอนเด็กทำโครงงานและครูทำวิจัย ในยุคขับเคลื่อนชาติด้วยนวัตกรรม วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

หลักสูตร สอนเด็กทำโครงงานและครูทำวิจัย ในยุคขับเคลื่อนชาติด้วยนวัตกรรม วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทาน วันที่ 11 มีนาคม 2560

หลักสูตร ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทาน วิทยากร : ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education วันที่ 12 มีนาคม 2560

หลักสูตร เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education (ด้วยแนวทาง EIE,Boston) วิทยากร : ผศ.ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more

ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ วันที่ 12 มีนาคม 2560

หลักสูตร ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ (วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา) วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more