คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร กิจกรรมสนุก กับ แสง สี เสียง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรมสนุก กับ แสง สี เสียง ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์รัชดา ยาตรา ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร นักพฤกศาสตร์น้อย ตอน “สนุกในสวน” เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร นักพฤกศาสตร์น้อย ตอน “สนุกในสวน” อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 404 ชั้น

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร การดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปให้ใช้กับห้องเรียนได้ ( Adapting Existing Materials to Classroom Situations ) อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร การดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปให้ใช้กับห้องเรียนได้ Adapting Existing Materials to Classroom Situations  ดร.นิสัย แก้วแสนไชย อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์ วันอาทิตย์ที่ 28

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ รับชมย้อนหลัง!! คลิกที่นี่

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตรสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้คะแนน O-Net สูงขึ้น เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

คลิป และบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้คะแนน O-Net สูงขึ้น วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง

Read more

ชมย้อนหลัง! เรียนฟรีออนไลน์!! กับบรรยากาศจริงการอบรมครูวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61 กับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สอนฟรี! เรียนฟรีได้ทุกมุมโลกทุกหลักสูตร!! ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์    วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.  สถานที่  : ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมย้อนหลัง   Room 

Read more

ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน หลักสูตร การสอน Tenses ต่างๆ ในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย (How to Teach English Tenses to Thai Students) อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 หลักสูตร การสอน Tenses ต่างๆ ในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย (How to Teach English Tenses to Thai Students) ดร.นิสัย แก้วแสนไชย อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO

Read more

ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอนหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป  เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ชมคลิปการเรียนการสอนย้อนหลัง คลิกที่นี่

Read more

ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน : หลักสูตร PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC เสาร์ที่ 20 ตุลาคม61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 หลักสูตร PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more