หลักสูตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ วันที่ 17 กันยายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Digital toolsfor Project Based Learning) วันที่ 16 กันยายน 2560

หลักสูตร เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Digital toolsfor Project Based Learning) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตร กลวิธีการสอนหลักภาษาตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างทักษะและกระบวนการคิด วันที่ 10 กันยายน 2560

หลักสูตร กลวิธีการสอนหลักภาษาตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างทักษะและกระบวนการคิด วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ วันที่ 9-10 กันยายน 2560

หลักสูตร ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น

Read more

หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2560

หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร Learning English by doing วันที่ 10 กันยายน 2560

หลักสูตร Learning English by doing วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning) วันที่ 9 กันยายน 2560

หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร

Read more

หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วันที่ 2-3 กันยายน 2560

หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 5 ห้อง 501 ณ

Read more

หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 7 ห้อง ราชเทวี ณ

Read more