กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก วันที่ 25 มีนาคม 2560

หลักสูตร เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ผ่านระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning Ecology through Bottle Biology) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more

การสอนไวยากรณ์ที่ไม่ต้องสอนไวยากรณ์: สนุกกับกิจกรรมการพูดการฟัง วันที่ 26 มีนาคม 2560

หลักสูตร การสอนไวยากรณ์ที่ไม่ต้องสอนไวยากรณ์: สนุกกับกิจกรรมการพูดการฟัง (Teaching Grammar without Teaching Grammar: Have Fun with Activities for Speaking and listening) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

Read more

คณิตศาสตร์แสนสนุก ระดับประถมศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2560

หลักสูตร คณิตศาสตร์แสนสนุก ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Make it Happen: Classroom Management in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วันที่ 25 มีนาคม 2560

หลักสูตร Make it Happen: Classroom Management in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วิทยากร : อ.เหมวรรณ ขันมณี วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา

Read more

ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

หลักสูตร ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

หลักสูตร สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more