บรรยากาศการอบรมหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย 22-9-18

หลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว และ อาจารย์ธเนศ นกแก้ว วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

อบรม 23-9-18 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 23-9-18 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) โดยการสร้างชิ้นงานดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือบนมือถือ วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย 22-9-18

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM 22-9-18

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น.  ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรมหลักสูตรวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip) 22-9-18

หลักสูตรวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip) วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

PLC : 31-8-18 โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ (LS2)

ฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

Read more

อบรม 2-9-18 สรรค์สร้างสื่อคณิต คิดสนุก… ปลุกปัญญา สำหรับครูชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาสร้างสื่อการเรียนรู้ … ปัญญาสำหรับครูชั้นประถมศึกษา วิทยากร: อ. นพมาศว่องวิทยสกุล วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์    

Read more

อบรม 1-9-18 หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยสำนวนชวนสนุก

หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยสำนวนชวนสนุก วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 2-9-18 กิจกรรมที่ใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรกิจกรรมที่ใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more