คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : STEAM Kitchen for kids (7 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : STEAM Kitchen for kids – เทคนิคการสอนสะตีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 405

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (31.ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์   รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (How to Prepare Yourself for International Conference and Seminar) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา (24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 406 ณ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา(24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 (24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (24ส.ค.2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ วิทยากร : อาจารย์ ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ วิทยากร : อาจารย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity โดย อาจารย์สุรัชน์  อินทสังข์ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more