อบรม 4-8-18 : วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น

วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม ศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม ศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

การใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

หลักสูตร การใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)

หลักสูตร สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)  วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล  วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การเลือกใช้สื่อดิจิทัล (Geogebra)ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

หลักสูตร การเลือกใช้สื่อดิจิทัล (Geogebra) ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์  วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Learning through Bottle Biology

หลักสูตร เรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น

Read more

Techniques and Games for Teaching Spelling English Words Focusing on Critical Thinking

“หลักสูตร Techniques and Games for Teaching Spelling English Words Focusing on Critical Thinking เทคนิคและเกมส์ต่างๆ สำหรับการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษที่เน้นการคิดวิเคราะห์” วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันอาทิตย์ที่

Read more

การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

PLC : โรงเรียนเสนานิคม วันที่ 4-7-18 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2. รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 3. รศ.สิริพันธ์ุ

Read more