อ่านได้ อ่านเป็น เห็นคุณค่าการอ่านของเด็กระดับประถมศึกษา วันที่ 4 มิถุนายน 2560

หลักสูตร อ่านได้ อ่านเป็น เห็นคุณค่าการอ่านของเด็กระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การใช้ภาพเป็นบริบท เพื่อใช้สอนการอ่านและการฟัง วันที่ 4 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การใช้ภาพเป็นบริบท เพื่อใช้สอนการอ่านและการฟัง (Using Pictures as Contexts for Teaching Reading and Listening) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 4 มิถุนายน 2560

Read more

เทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การใช้ App บนโมบายและโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การใช้ App บนโมบายและโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “”กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์”” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ทแอนด์สปา

Read more

การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร สื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมที่ใช้สอนฟัง: การผลิตและการดัดแปลงเนื้อหาให้ใช้กับนักเรียนของท่าน วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร กิจกรรมที่ใช้สอนฟัง: การผลิตและการดัดแปลงเนื้อหาให้ใช้กับนักเรียนของท่าน (Activities for Teaching Listening How to create your own and adapt materials for your students) วิทยากร :

Read more

การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุกเป็นสุขกับการเขียน วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุกเป็นสุขกับการเขียน วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more