กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama)

หลักสูตร การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama) วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์    

Read more

เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์      

Read more

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

Read more