หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องพีชคณิต วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องพีชคณิต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 7 อาคาร

Read more

หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วย GeoGebra ในสไตล์ Learning Object

หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วย GeoGebra ในสไตล์ Learning Object วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ สสวท. วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00

Read more

โครงการบริการวิชาการ สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม 22 กันยายน 2561

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 สุขศึกษาและพลศึกษา “การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์”

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย 22-9-18

หลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว และ อาจารย์ธเนศ นกแก้ว วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

อบรม 23-9-18 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 23-9-18 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) โดยการสร้างชิ้นงานดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือบนมือถือ วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย 22-9-18

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM 22-9-18

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น.  ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more