คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก(วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก (วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา  ดำรงมณี อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ่ายเจริญ

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง วันที่ 23 มี.ค. 62

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อ ชมย้อนหลัง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ห้อง 403  ห้อง 404

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร: ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม  พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ภาพบรรยากาศการอบรม 

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันที่ 17 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถม วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 17 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถม วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร: อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร: อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : เข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบ ด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม เข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบ ด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 16

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณโดยใช้เกมกระดาน(Board game) วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติและ ดร.อาทร นกแก้ว วันที่ 17 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณ โดยใช้เกมกระดาน (Board game) วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.อาทร นกแก้ว อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 17

Read more