คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scratch) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scratch) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด เพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด เพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation) วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 301

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher) วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher) วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทย ตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Read more

ชมวิดีโอการอบรมย้อนหลัง : PLC วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   กรุณาคลิกที่รูป

Read more

คลิปวิดีโอ : พิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2562

ORIENTAL PRINCESS  ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 77 คน ในพิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ วันที่

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร:เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง 406

Read more