สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

หลักสูตร สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด วันที่ 24 มิถุนายน 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด วิทยากร : รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)” วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อิทสังข์, อาจารย์รัชดา ยาตรา และอาจารย์สุทธิพงษ์ พงษ์วร จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน

Read more

ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

หลักสูตร ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วันที่ 18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วันที่ 18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more