คณิตศาสตร์แสนสนุก ระดับประถมศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2560

หลักสูตร คณิตศาสตร์แสนสนุก ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Make it Happen: Classroom Management in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วันที่ 25 มีนาคม 2560

หลักสูตร Make it Happen: Classroom Management in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วิทยากร : อ.เหมวรรณ ขันมณี วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา

Read more

ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

หลักสูตร ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

หลักสูตร สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 มีนาคม 2560

หลักสูตร สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยากร : ผศ.วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล วันที่ 19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

Learning by doing : เรียนรู้จริงผ่านกิจกรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) วันที่ 18 มีนาคม 2560

หลักสูตร Learning by doing : เรียนรู้จริงผ่านกิจกรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 18 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

หลักสูตร การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : อ.ภีมวัฒน์ ธรรมใจ วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สอนเด็กทำโครงงานและครูทำวิจัย ในยุคขับเคลื่อนชาติด้วยนวัตกรรม วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

หลักสูตร สอนเด็กทำโครงงานและครูทำวิจัย ในยุคขับเคลื่อนชาติด้วยนวัตกรรม วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more