ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย , อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2563 1. การออกแบบกิจกรรมSTEAM วิทยากร :  รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การอ่านเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  3. การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล , ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส , อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2563 1. การออกแบบกิจกรรมSTEAM วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การอ่านเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : ดร.วชิร ศรีคุ้ม , อ.สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2563 1. ” เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์” วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน (กิจกรรมใหม่) วิทยากร : อ.สุรัชน์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2563 1. ” เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันโลกยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0″ วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2563 1. หลักสูตร :  กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางให้เป็น เน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. การออกแบบชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  การเรียนการสอนภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “เทคนิคการสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้โดยเข้าใจสมองผ่านประสาทสัมผัส(Sensory)และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ(Motor)สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ , อ.สุรัชน์ อินทสังข์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ Online classes combine video conferencing with digital platforms “ วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ เทคนิคการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ “ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “ จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา “ วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “ สนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง “

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  ”เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร :  “ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง” วิทยากร : อาจารย์

Read more