ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 1. หลักสูตร :  เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และซีเนียโปรเจค วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน     ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่    

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 1 หลักสูตร :  โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2) วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 26 ตุลาคม 2562   การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู และ ดร.มนธีร์  จิตต์อนันต์ 👉👉👉 Download Click

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 19 ตุลาคม 2562 การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำสำหรับครูภาษาไทย วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม 👉👉👉 Download Click ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน วิทยากร : ผศ.

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 5 ตุลาคม 2562 หลักสูตร : การออกแบบและการเขียนแผน ฯ เชิงรุกแบบรวมพลังอย่างง่ายสุด วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  และ รศ.พเยาว์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 28 ก.ย. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 28 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่    หลักสูตร : “วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง  อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 21 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  1 อบรมเชิงปฏิบัติการ”สนุกกับโรงงานช็อกโกแลต” กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทร์สังข์  อาจารย์รัชดา ยาตรา  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 14 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  1 หลักสูตร : สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี , ผศ.กรุณา

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 7 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1 หลักสูตร :  โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1 หลักสูตร : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมนานานาชาติ สำหรับครู วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

Read more