ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 8 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 1.หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลอง     

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 27-28 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 1. หลักสูตร: การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ   วิทยากร: 

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT ในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code …………………………………………………………………………………………………………..   วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 1. หลักสูตร การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระดาษตารางเป็นสื่อ 

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT ในวันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code …………………………………………………………………………………………………………..   เสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61   Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 61

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 61 หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมองเพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา     คลิกที่นี่ วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

ดาวน์โหลด E-Handout เสาร์ที่ 6 และ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสอน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) เสาร์ที่ 6 และ  อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ตามที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม

Read more

ดาวน์โหลด e-handout วันที่ 15-16 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด e-handout วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2561 หลักสูตร เขียนแผนตามตัวชี้วัดบูรณาการความพอเพียง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข https://drive.google.com/ไฟล์ / d /14lYx_xi9EbLCb2YMSaON2GF7sCEFhb4N /

Read more