ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย , ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ CER MODEL TEACHING กับการสอนวิทยาศาสตร์ “ วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 2. หลักสูตร :  “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2563 1. หลักสูตร :  ”  การสร้างความร่วมมือกับครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินเด็กปฐมวัยระหว่างช่วงปิด COVID-19 “ วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู 2. หลักสูตร :  “

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 1. หลักสูตร :  ” การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Google for Education “ วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2563 1. หลักสูตร :  ” รูปแบบและแนวการสอน กับวิธีและเทคนิคการสอนใน CO-5STEPs เพื่อการเขียนแผน ฯ “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองและการเรียนรู้ผ่านการเล่น วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง 2. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563 :รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563 1. สอนครูออกแบบและเขียนแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุกอย่างแท้จริงผ่าน PLC วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน,ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน วิทยากร : รองศาสตราจราย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน   2. หลักสูตร :  การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ Ehandout : วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” อบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 1.  หลักสูตร  :  สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19 วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 1.  หลักสูตร  :  การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม     ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่      

Read more