ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1. หลักสูตร : AFL :

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 1. หลักสูตร : การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์     วิทยากร :

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1.หลักสูตร : การสร้างการ์ดเกม เพื่อนำสู่การอภิปรายในชั้นเรียน วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 8 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 1.หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลอง     

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 27-28 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 1. หลักสูตร: การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ   วิทยากร: 

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT ในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code …………………………………………………………………………………………………………..   วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 1. หลักสูตร การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้กระดาษตารางเป็นสื่อ 

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT ในวันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code …………………………………………………………………………………………………………..   เสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61   Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning

Read more