ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563 :รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563 1. สอนครูออกแบบและเขียนแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุกอย่างแท้จริงผ่าน PLC วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน,ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน วิทยากร : รองศาสตราจราย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน   2. หลักสูตร :  การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ Ehandout : วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” อบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 1.  หลักสูตร  :  สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19 วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 1.  หลักสูตร  :  การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม     ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่      

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 1.  หลักสูตร  :  เริ่มต้นกับการโค้ดดิ้ง ทักษะที่ครูยุคใหม่ทุกสาระวิชาต้องพัฒนา วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่   2.  หลักสูตร  :  Creative Ways to

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 1.  หลักสูตร  :  วิธีและเทคนิคการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้เชิงรุกด้วย CO-5STEPs วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เเละ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่ 2.  หลักสูตร  :  การออกแบบเกมและกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ Hands-on

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 1.  หลักสูตร  :  เริ่มต้นกับการโค้ดดิ้ง ทักษะที่ครูยุคใหม่ทุกสาระวิชาต้องพัฒนา วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 1.  หลักสูตร  :  การแก้ปัญหาและการใช้คอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาวิทยากร: อาจารย์จินดาพรหมวกหมื่นไวย  ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่ 2.  หลักสูตร 

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 1. หลักสูตร :  ออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข  

Read more