การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 มีนาคม 2560

หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2560

หลักสูตร สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4-ม.6) วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคะนอง วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เทคนิคการสอนสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้ในอนาคต วันที่ 4-5 มีนาคม 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้ในอนาคต วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร กลวิธีการจัดกิจกรรมและสร้างสื่อ ส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama)

หลักสูตร การสอนการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติและละคร (role play and drama) วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์    

Read more

เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์      

Read more

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

Read more