ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ , อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ เทคนิคการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ “ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “ จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา “ วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข , อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  2. หลักสูตร :  “ สนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง “

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  ”เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร :  “ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง” วิทยากร : อาจารย์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  “ เรียนรู้ที่บ้านด้วยสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน “ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร :  “ การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย “ วิทยากร :

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ/ ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย/ อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 20  มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร : เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ประพนธ์ จ่ายเจริญ   ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  “ เสริมสมรรถนะออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังอย่าง Easy ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  “ สอนเด็กเป็นนวัตกรบนฐานการทำโครงงานบูรณาการแบบ Easy “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสนุก และมีความสุขในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร : “การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู ”   วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ , อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 1. หลักสูตร :  “ การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมทดลองระดับอนุบาลและประถมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุดกิจกรรมเรื่องน้ำระดับพื้นฐาน และระดับต่อยอดน้ำและเทคโนโลยี“ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร :  “

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ , ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 1. หลักสูตร :  “ กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 3“ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่ 2. หลักสูตร :  “ เทคนิคการจัดกิจกรรมและการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย  “ วิทยากร :

Read more