PLC : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วันที่ 8 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โดยทีมวิทยากร 1. รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา 2. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ 3.

Read more

PLC : โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24 ก.ค. 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผลิตโดย มููลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดยทีมวิทยากร 1.

Read more

PLC : โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ วันที่ 23 ก.ค. 2561 (PS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring  โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

Read more

อบรม 4-8-18 AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล

AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 4-8-18 การผลิตสื่อ (Pop-up) การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การผลิตสื่อ (Pop-up) การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 4-8-18 : กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต

หลักสูตร กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย

Read more

อบรม 5-8-18 : การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

อบรม 5-8-18 :อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning) วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

อบรม 5-8-18 : Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way

หลักสูตร Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way: Transliteration V.S. Phonemic Transcription การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่ถูกวิธี : การทับศัพท์ กับการถอดเสียง วิทยากร :

Read more

อบรม 5-8-18 : กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์

กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และ ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more