คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล: แนวทางการออกแบบการสอนและการเรียนรู้ (Guidelines for designing teaching and learning in a digital age) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล: แนวทางการออกแบบการสอนและการเรียนรู้ (Guidelines for designing teaching and learning in a digital age) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองทางความคิด วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองทางความคิด วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดีและมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดี และมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล  ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์อรชา  พันธุบรรยงก์ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก(วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก (วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา  ดำรงมณี อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ่ายเจริญ

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง วันที่ 23 มี.ค. 62

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อ ชมย้อนหลัง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ห้อง 403  ห้อง 404

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร: ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more