คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน น้ำและอวกาศ” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน น้ำและอวกาศ” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนคณิตแสนสนุกเน้นใช้เกมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : เทคนิคการสอนคณิตแสนสนุกเน้นใช้เกมออนไลน์ วิทยากร : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทอง อดีตอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 406

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scratch) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scratch) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด เพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด เพื่อพัฒนาแนวคิด (Stop-Motion Animation) วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์พิรุนเทพ เพชรบุรี อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 301

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher) วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher) วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทย ตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Read more