กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T) วันที่ 29 เมษายน 2560

หลักสูตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

มร.บีนมาแล้ว: การใช้หนังตลกมาสอนเรื่องบทบาทสมมุติ วันที่ 30 เมษายน 2560

หลักสูตร มร.บีนมาแล้ว: การใช้หนังตลกมาสอนเรื่องบทบาทสมมุติ (Here Comes Mr.Bean: The comedy can be used for role-play) วิทยากร: ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 30 เมษายน 2560

Read more

มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วันที่ 29-30 เมษายน 2560

หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วิทยากร: รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

จากหลักภาษาพัฒนาสู่การเขียน วันที่ 29-30 เมษายน 2560

หลักสูตร จากหลักภาษาพัฒนาสู่การเขียน วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คณิตศาสตร์คิดสนุก ระดับประถมศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2560

หลักสูตร คณิตศาสตร์คิดสนุก ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมสอนอ่าน – สอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้สัมฤทธิ์ผล วันที่ 22-23 เมษายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมสอนอ่าน – สอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้สัมฤทธิ์ผล วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล วันที่ 22-23 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more

วิธีและเทคนิคสอนเพื่อเขียนแผนฯ : IPA-based Learning วันที่ 22-23 เมษายน 2560

หลักสูตร วิธีและเทคนิคสอนเพื่อเขียนแผนฯ : IPA-based Learning วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 22-23 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more

คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2560

หลักสูตร คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิริยสกุล วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา” โดย อาจารย์นพมาศ ว่องวิริยสกุล สามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิก ที่นี่

Read more