ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู , อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 1. หลักสูตร :  ” การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Google for Education “ วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2563 1. หลักสูตร :  ” รูปแบบและแนวการสอน กับวิธีและเทคนิคการสอนใน CO-5STEPs เพื่อการเขียนแผน ฯ “ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองและการเรียนรู้ผ่านการเล่น วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง 2. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563 :รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563 1. สอนครูออกแบบและเขียนแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุกอย่างแท้จริงผ่าน PLC วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสาร : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน,ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 1. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน วิทยากร : รองศาสตราจราย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน   2. หลักสูตร :  การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ Ehandout : วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” อบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 1.  หลักสูตร  :  สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19 วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่  

Read more

หลักสูตร: วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้ในระดับปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย

“ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย ”  หลักสูตร: วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรียนรู้ในระดับปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย     วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจราย์เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน

Read more

หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563” หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา       วิทยากร    อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ้ม วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.30

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 4 ปี 2562 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ : นิเทศก์การสอนแบบกัลยาณมิตร วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more