มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูอังกฤษเขียนแผนเป็นด้วยแนวคิด Active Learning วันที่ 19 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ครูอังกฤษเขียนแผนเป็นด้วยแนวคิด Active Learning (English Teachers Must Know How to Write a Lesson Plan with Active Learning) วิทยากร :

Read more

เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร เรียงร้อยถ้อยคำ นำสู่การเขียนร้อยกรองของนักเรียนระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูอังกฤษออกข้อสอบเป็นตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ วันที่ 20 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ครูอังกฤษออกข้อสอบเป็นตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ (English Teachers Must Know How to Make Test Items Based on Learning Indicators) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน

Read more

กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more