หลักสูตร Learning English by doing วันที่ 10 กันยายน 2560

หลักสูตร Learning English by doing วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning) วันที่ 9 กันยายน 2560

หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร

Read more

หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วันที่ 2-3 กันยายน 2560

หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 5 ห้อง 501 ณ

Read more

หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 7 ห้อง ราชเทวี ณ

Read more

หลักสูตร STEM:สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

หลักสูตร STEM:สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560

หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา วันที่ 3 กันยายน 2560

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่

Read more

หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) วันที่ 2 กันยายน 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น

Read more

หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมรถพลังลูกโป่ง วันที่ 27 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมรถพลังลูกโป่ง วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more