คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2) วิทยากร :    รศ.ยืน ภู่วรวรรณ   วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 1. หลักสูตร :  เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และซีเนียโปรเจค วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน     ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่    

Read more

เชิญชม Youtube Live,Facebook Live การอบรมของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ในวันที่ 2 พ.ย. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube Live! หลักสูตร :  การใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร :  ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิฯ  

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ :อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“สื่อ กิจกรรม สอนอย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้” จ.สงขลา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“สื่อ กิจกรรม สอนอย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้” ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา โดยจัดอบรมให้แก่คณะผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 1 หลักสูตร :  โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (กลุ่ม 2) วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    ดาวน์โหลด👉👉👉 คลิกที่นี่  

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอน และการทำสื่อบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : เทคนิคการสอน และการทำสื่อบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย วิทยากร :   ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล  วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 –

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร :  ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู  วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 –

Read more

เชิญชม Youtube Live,Facebook Live การอบรมของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ในวันที่ 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube Live!   หลักสูตร : เทคนิคการสอน และการทำสื่อบูรณาการคณิตศาสตร์และภาษาไทย วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์  ,  อ.นพมาศ  ว่องวิทยสกุล หลักสูตร :  การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน 19 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : ทักษะทางปัญญาสติและสมาธิเป็นฐาน วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 26 ตุลาคม 2562   การออกกำลังกายเฮฮา สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู และ ดร.มนธีร์  จิตต์อนันต์ 👉👉👉 Download Click

Read more