Facebook Live หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.พิมพันธ์

Read more

Facebook Live การบรรยายหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์

Read more