ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอนหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษาเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป  เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ชมคลิปการเรียนการสอนย้อนหลัง คลิกที่นี่

Read more

ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน : หลักสูตร PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC เสาร์ที่ 20 ตุลาคม61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 หลักสูตร PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (เหมาะสำหรับครูมัธยมต้นขึ้นไป) เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  (เหมาะสำหรับครูมัธยมต้นขึ้นไป)  วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตโดย

Read more

หลักสูตร : การใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก

หลักสูตรการใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กไทย ( Using Funny videos to teach English to Thai Students ) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ English

Read more

ดาวน์โหลด E-Handout วันที่ 22-23 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด E-Handout วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ https://drive.google.com/file/d/1qd_H7F6vrpQZwcPLdjDmdDdzYDEXxJzC/view?usp=sharing วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)

Read more

Facebook Live หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.พิมพันธ์

Read more

Facebook Live การบรรยายหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์

Read more