หลักสูตร : การใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก

หลักสูตรการใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กไทย ( Using Funny videos to teach English to Thai Students ) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ English

Read more

ดาวน์โหลด E-Handout วันที่ 22-23 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด E-Handout วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ https://drive.google.com/file/d/1qd_H7F6vrpQZwcPLdjDmdDdzYDEXxJzC/view?usp=sharing วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)

Read more

Facebook Live หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรทักษะ 7C ของครู 4.0 กับการใช้กระบวนการ PLC ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.พิมพันธ์

Read more

Facebook Live การบรรยายหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดให้มีการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์

Read more