วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) หลักการและเหตุผล มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ

Read more

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยแรงบันดาลใจ และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสืบสานเจตนารมณ์ของบุพการี ในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใด (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ไม่รับบริจาคเงินและสิ่งของ)

Read more

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซอยรัชฏภัณฑ์, ถนนราชปรารภ,แขวงมักกะสัน กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-642-6060 เบอร์ต่อ 2016 โทรสาร 02-248-2017 E-mail : info@sakdibhornssup.org การเดินทางมามูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 1. เดินทางโดย

Read more