ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : “งานออกแบบสุดปังด้วย Canva” วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : “เทคนิค​การจัดแผนการเรียนรู้​ที่ยึดธรรมชาติ​ผู้เรียนเป็นสำคัญ​ สำหรับ​เด็กวัยอนุบาล​และประถมศึกษา​” วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : “เทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน” วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 4 วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร : นักพฤกษศาสตร์น้อย ตอน สนุกในสวน วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร : “เทคนิค​การจัดแผนการเรียนรู้​ที่ยึดธรรมชาติ​ผู้เรียนเป็นสำคัญ ​สำหรับ​เด็กวัยอนุบาล​และประถมศึกษา​” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร : ออกแบบการสอนการโปรแกรมด้วย Scratch วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/  เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ C8 : การนิเทศเชิงรุก สู่มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : Have fun with English idioms and proverbs วิทยากร :

Read more