หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร                

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **        

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **   ** ใบกิจกรรม 👉 คลิก  **👉อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ * 1.กระดาษA4คละสี

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.: 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code ** ** ใบกิจกรรม 👉 คลิก  **👉อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ *

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **      

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **     ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  ** 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **  

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร และเวลา 14.00-17.00 น.: 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more