ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 22-23 กันยายน 2561

* กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า, ชื่อ และนามสกุลของท่านอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร ** ท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันสิทธิ์มีรายชื่อประกาศขึ้นเว็บไซต์มูลนิธิฯ หากท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้หรือ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรมท่านต้องแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ ทราบล่วงหน้า ก่อนการอบรมภายใน 3 วันทำการ มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป  

Read more