ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.             

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.             

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.             

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์   วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์   วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  หลักสูตร : เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.   

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.ศานิกานต์ เสนีวงศ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.   

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.   

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.   

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563 เวลา 14.00-17.00 น.   

Read more