ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : “การเรียนรู้ร้อยกรองไทยในชีวิตประจำวัน” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : STEM กับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยสำนวนชวนสนุก” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร : อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล

วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.   หลักสูตร : สื่สร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย สำหรับครูประถม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : แง่คิดสะกิดใจในประวัติ (ศาสตร์) ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : สื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมหรรษา สำหรับการเรียนวิชาภาษาไทย ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 7 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : “E” ใน STEM นั้นสำคัญไฉน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมออนไลน์ “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more