*** ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ***

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง** หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ 064-586-6266, 091-576-0723, 063-212-2725 เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

Read more