ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code ** ** ใบกิจกรรม 👉 คลิก  **👉อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ *

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **      

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **     ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  ** 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์  ธรรมใจ   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก   หรือ Scan QR Code 1** ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  2 👉 คลิก   หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ     ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก   หรือ Scan QR Code 1** ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก   หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :   รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร            ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more