ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน (กิจกรรมใหม่) วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์       ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  : เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม      ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร : สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 1 วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล      ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวทันโลกยุคสมัยไทยแลนด์4.0″ วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง      ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :   รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู               ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ ยินดีสุข          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **  ** ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด ** **อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **     

Read more