ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่นในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : เทคนิคการใช่สื่อง่ายๆ สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : Teaching English with Content-based Instruction (CBI) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื่้อหาเป็นฐาน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : Active Learning-Competency-PLC ตอนที่3 เส้นทางนำผู้บริหารและครูเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมการศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : เทคนิคการประเมินผลการเรียนจากการเรียนรู้ออนไลน์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code **

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร : Better English with Smarter Pronunciation Techniques สอนออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรสนุกและปังปุริเย่ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร : “บทเพลงเสริมปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ** ไม่มีดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ, ว่าที่ ร.ต. ถาวร อารีย์ศิลป, อ.จุฑาภัค มีฉลาด, อ.เพียงจิต สีดาสมุทร์

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. หลักสูตร : โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 3: ประสบการณ์ และบทเรียนจากโรงเรียน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร : สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 1 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code **

Read more