ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. /วิทยากร: อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ / หลักสูตร : เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ           ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. /วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์/ หลักสูตร : สื่อคณิต คิดสนุก ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. /วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ / หลักสูตร : เทคนิคการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. /วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / หลักสูตร : “จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code * *    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. /วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ / หลักสูตร : สนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **       

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรศ.เพยาว์ ยินดีสุข / หลักสูตร : การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.เพยาว์ ยินดีสุข                  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น./วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง                  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช/ หลักสูตร : ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช                

Read more