ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ      ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก   หรือ Scan QR Code 1** ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :   อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :   อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก  1 หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code**      

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code**      ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรมและใบกิจกรรม 👉 คลิก  **

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **  

Read more