ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร : การวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ C7 : การพัฒนาลักษณะนิสัย สู่มาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร :  ความรู้สึกเชิงจำนวนและความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Number sense & Spatial sense) วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร :  สื่อ กิจกรรม และเทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา ดูรายชื่อ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.      หลักสูตร :  การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ 2 วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.      หลักสูตร :  การส่งเสริมการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ดูรายชื่อ 👉 คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.      หลักสูตร :  “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง ดูรายชื่อ 👉 คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00-17.00 น.      หลักสูตร :  สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 4 วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ดูรายชื่อ 👉 คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.      หลักสูตร :  การเขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560  วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ ดูรายชื่อ 👉 คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.      หลักสูตร :  “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณประถมศึกษาตอนปลาย” วิทยากร : อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย ดูรายชื่อ 👉 คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR

Read more