ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากร ทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ) เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 ดาน์โหลดใบสมัครและหลักสูตร  https://drive.google.com/…/1AK7uXsJFT1QZeLBrX51SwX0QKdhqADF… สอบถามรายละเอียด

Read more

ใบสมัครอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ใบสมัครอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Read more

หลักสูตรอบรม เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) หลักการและเหตุผล มูลนิธิ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู

Read more

ประกาศแจ้งเลื่อนวันอบรม

ประกาศแจ้งเลื่อนวันอบรม หลักสูตร Write and Learn เขียนอย่างไรให้เรียนรู้ วิทยากร: Aj.Mathew & Aj.Itthi วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น วันเสาร์วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

Read more

หลักสูตรอบรมประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) หลักการและเหตุผล มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ

Read more