หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.: 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร และเวลา 14.00-17.00 น.: 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”  วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. : 1 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 น.

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร และเวลา 14.00-17.00 น. : 1

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563                      

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม  พ.ศ.2563                      

Read more