หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร             

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร / เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร / เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร   

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร                

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : 3 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563                          วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563                          วันศุกร์ที่ 26มิถุนายน 2563

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข        

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร                    

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.: 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร และเวลา 14.00-17.00 น.: 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more