หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ C5 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 วิทยากร: รองศาสตราจารย์ 

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร: การผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณในวิทยาศาสตร์ วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร: จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วิทยากร: รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C3 การใช้นวัตกรรมการสอน (รูปแบบ แนวการสอน วิธี และเทคนิคการสอน)

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร: STEM Education for Science Teaching (การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา)  วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม   

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิทยาการคำนวณ วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวววณ           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 19 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C1 การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา สู่มาตราฐานการศึกษาของชาติ วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : 6 หลักสูตร >ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง, ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล, อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์, อาจารย์นพมาศ ว่อง

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 12 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร : “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อเล็ก(ระบบHaptic)เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง       

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

Read more