คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity โดย อาจารย์สุรัชน์  อินทสังข์ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 406 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุจิตรา  แซ่ลิ่ม วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 403 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์ โดย รศ. ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0 (17 ส.ค 2562)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0 โดย รศ. ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 401 ณ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน  โดย ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 404 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกระดับชั้นประถมศึกษา 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกระดับชั้นประถมศึกษา โดย อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : กิจกรรมสะเต็มศึกษา ตอน นักพฤกษศาสตร์น้อย 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน นักพฤกษศาสตร์น้อย โดย อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย เกม เพลง นิทาน ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย เกม เพลง นิทาน ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จ.บุรีรัมย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ” ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Read more

ชมคลิปการสอนย้อนหลัง : “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ” วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ” ณ ห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ชมการสอนย้อนหลัง โปรดคลิก EP ที่ต้องการรับชม EP.1       EP.2     

Read more