สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

“หลักสูตร สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 มีนาคม 2560

“หลักสูตร สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยากร : ผศ.วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล วันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ.

Read more

Learning by doing : เรียนรู้จริงผ่านกิจกรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) วันที่ 18 มีนาคม 2560

“หลักสูตร Learning by doing : เรียนรู้จริงผ่านกิจกรรม (วิชาภาษาอังกฤษ) วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

“หลักสูตร การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : อ.ภีมวัฒน์ ธรรมใจ วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร

Read more

สอนเด็กทำโครงงานและครูทำวิจัย ในยุคขับเคลื่อนชาติด้วยนวัตกรรม วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

“หลักสูตร สอนเด็กทำโครงงานและครูทำวิจัย ในยุคขับเคลื่อนชาติด้วยนวัตกรรม วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

Read more

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560

“หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้อาหารและเมนูอาหาร. Posted

Read more

ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทาน วันที่ 11 มีนาคม 2560

“หลักสูตร ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทาน วิทยากร : ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร ชวนเด็กอนุบาลสร้างนิทาน. Posted

Read more

เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education (ด้วยแนวทาง EIE,Boston) วันที่ 12 มีนาคม 2560

“หลักสูตร เข้าใจการสอนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ STEM Education (ด้วยแนวทาง EIE,Boston) วิทยากร :ผศ.ดร.วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2560

“หลักสูตร สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์. Posted

Read more

ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ (วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา) วันที่ 12 มีนาคม 2560

“หลักสูตร ภาษาพาสนุก ปลุกความคิดด้วยทักษะและกระบวนการ (วิชาภาษาไทยระดับประถม ศึกษา) วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more