ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร ครูพันธ์ใหม่ : สอนอย่างไรให้นักเรียนคิดเป็น วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From ครูพันธ์ใหม่ :

Read more

กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

“หลักสูตร กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From กลวิธีการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบภาษาไทย. Posted by

Read more

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กปฐมวัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน). Posted

Read more

สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การสอน STEM ในระดับประถมศึกษาอย่างง่าย วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสอน STEM

Read more

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถ. Posted

Read more

Communicative English : Speaking and Writing (พูด-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร) วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร Communicative English : Speaking and Writing (พูด-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร) วิทยากร : Aj.Matthew & Aj.Itthi วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00

Read more

สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From สนุกคิดกับกิจกรรมคณิตศาสตร์

Read more

ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From ภาษาไทยเรียนได้ไม่เบื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม

Read more