กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 16 มิถุนายน 2561

“กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561” From กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (52 items)

Read more

คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 16-17 มิถุนายน 2561

“คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากร : ผศ.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และ ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561” From คณิตศาสตร์รอบตัว : สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. Posted by

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 17 มิถุนายน 2561

“อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ วิทยากร: อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561” From Innovation STEM Education for

Read more

การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 16-17 มิถุนายน 2561

“การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561” From การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์ จากงานกระดาษ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018

Read more

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม 16-17 มิถุนายน 2561

“กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561” From กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (36 items)

Read more

PBL : กลวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : 10 มิถุนายน 2651

“PBL : กลวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2651” From PBL : กลวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active

Read more

หลักภาษาไทย มุมมองใหม่และวิธีการสอน 9-10 มิถุนายน 2561

“หลักภาษาไทย มุมมองใหม่และวิธีการสอน วิทยากร : ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ และ อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561” From หลักภาษาไทย มุมมองใหม่และวิธีการสอน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on

Read more

Building communication into English lesson : การเสริมสร้างเชิงการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 10 มิถุนายน 2651

“Building communication into English lesson : การเสริมสร้างเชิงการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2651” From Building communication into English

Read more

Geogebra เบื้องต้นสำหรับคนเริ่มใหม่ สำหรับครูคณิตศาสตร์ 10 มิถุนายน 2561

“Geogebra เบื้องต้นสำหรับคนเริ่มใหม่ สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561” From Geogebra เบื้องต้นสำหรับคนเริ่มใหม่ สำหรับครูคณิตศาสตร์. Posted by

Read more

การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอิสปเป็นฐาน 9 มิถุนายน 2561

“การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอิสปเป็นฐาน สำหรับครูอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร: ดร.ราเชน มีศรี วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561” From การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอิสปเป็นฐาน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (22 items) Generated by

Read more