คลิปวิดีโอ : พิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2562

ORIENTAL PRINCESS  ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 77 คน ในพิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ วันที่

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร:เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง 406

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม :การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

  คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร:การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 404

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนรู้ทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Writing Skill for English Teachers) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การเรียนรู้ทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Writing Skill for English Teachers) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นฟองสบู่และฟองไข่” วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นฟองสบู่และฟองไข่” วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) สำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) สำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล และคณะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม: ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนและการจัดการห้องเรียน (Classroom English and Management) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนและการจัดการห้องเรียน (Classroom English and Management) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีประสิทธิภาพและสนุก” วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีประสิทธิภาพและสนุก” วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : รวมมิตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : รวมมิตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา และคณะ ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more