ภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันที่ 17 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 17

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม : การเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณโดยใช้เกมกระดาน(Board game) วิทยากร : อ.สุภารัตน์ เชื้อโชติและ ดร.อาทร นกแก้ว วันที่ 17 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณ โดยใช้เกมกระดาน (Board game) วิทยากร : อ.สุภารัตน์ เชื้อโชติ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.อาทร นกแก้ว อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม : สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถม วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 17 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถม วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 103

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม วิทยากร: ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย วันที่ 16 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม  พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม วิทยากร: ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 16 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร: ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม : เข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบ ด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม เข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบ ด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรม : วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร: อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร: อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิปวิดีโอ : การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม หลักสูตรการใช้วิธีและเทคนิคการสอน ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9-10 มีนาคม

Read more

คลิปวิดีโอ : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00

Read more

คลิปวิดีโอ : การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาลด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาล ด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more