การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วันที่ 18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก วันที่ 18

Read more

สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วันที่ 18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0 วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From สื่อการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ 4.0

Read more

ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนเด็กสืบสอบด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษ วันที่ 17-18

Read more

การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM to STEAM Education เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 10 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด STEM to STEAM Education เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม

Read more

Visual Mathematics ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร Visual Mathematics ระดับมัธยมศึกษา วิทยากร : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From Visual

Read more

สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์. Posted by

Read more