ที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต 6-8-18

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 ก.ค 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561   โดยทีมวิทยากร 1.

Read more

PLC : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วันที่ 8 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โดยทีมวิทยากร 1. รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา 2. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ 3.

Read more

PLC : โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24-7-18 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

Read more

PLC : โรงเรียนลำผักชี 7-8-18 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ 2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา วันที่ 7

Read more

PLC: โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ 23-7-16 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา

Read more

PLC : โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม 31-7-18 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2. รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 3. รศ.สิริพันธ์ุ

Read more

PLC : โรงเรียนเสนานิคม วันที่ 1 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2. รศ.พเยาว์ ยินดีสุข 3.

Read more

ภาพกิจกรรม :อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning)  วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์  วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30-16.00 น. 

Read more

ภาพกิจกรรม : กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต

หลักสูตร กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more