ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ Oriental Princess

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ Oriental Princess

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การสอนโค้ดดิ้งสำหรับวิทยากรคำนวณ อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร  การสอนโค้ดดิ้งสำหรับวิทยากรคำนวณ อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ห้อง 406  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตโดย 

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ประกอบชั้นเรียน ตามแนวทาง STEM Education” อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ประกอบชั้นเรียน ตามแนวทาง STEM Education” อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-10.00 น. ห้อง 403 วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา08.30-16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผู้ช่วยอธิการบดี

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้เกมกระดาน อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้เกมกระดาน อาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา09.00-10.30 น. ห้อง 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร ดร.อาทร นกแก้ว อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตรการประดิษฐ์สื่อเกมการสอนภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61

  คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร การประดิษฐ์สื่อเกมการสอนภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา  วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครูหลักสูตรสนุกวิทย์ด้วยกิจกรรม เสาร์ที่ 27 ตุลาคม61

     คลิป และ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตร สนุกวิทย์ด้วยกิจกรรม              วิทยากร อาจารย์กฤษดา สงวนสิน และ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทร์สิริ  วันเสาร์ที่ 27

Read more

ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน หลักสูตร การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป  อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 หลักสูตร การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ชมคลิปการเรียนการสอนย้อนหลัง คลิกที่นี่

Read more