หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : 3 หลักสูตร / ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช, ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศษส่วนแสนสนุก   วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์     

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร/ รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู และรศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : เสริมสมรรถนะออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังอย่าง Easy ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร หลักสูตร : เทคนิคการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม  วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ     

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสนุก และมีความสุขในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : สอนเด็กเป็นนวัตกรบนฐานการทำโครงงานบูรณาการแบบ Easy วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร :  อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุดกิจกรรมเรื่องน้ำระดับพื้นฐาน และระดับต่อยอดน้ำและเทคโนโลยี” วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร :  กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 3 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร :  loose parts การเล่นวัสดุสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถม (สาระที่ 2) วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          

Read more