การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การทำสื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/22/2017 (97

Read more

สนุกกับเรื่องเซลล์และพันธุศาสตร์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร สนุกกับเรื่องเซลล์และพันธุศาสตร์ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร สนุกกับเรื่องเซลล์และพันธุศาสตร์. Posted

Read more

การใช้สื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การใช้สื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การใช้สื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน. Posted

Read more

เทคนิคการสอนจำนวนและการดำเนินการ ระดับประถมศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนจำนวนและการดำเนินการ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เทคนิคการสอนจำนวนและการดำเนินการ

Read more

การสอนให้เด็กใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษด้วยภาษาสุภาพ ในชีวิตประจำวัน วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การสอนให้เด็กใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษด้วยภาษาสุภาพ ในชีวิตประจำวัน วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

เขียนแผนฯ ตามตัวชี้วัด ด้วยวิธีสอนหลากหลาย…สู่ O-Net วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร เขียนแผนฯ ตามตัวชี้วัด ด้วยวิธีสอนหลากหลาย…สู่ O-Net วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

Read more

รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง. Posted

Read more

การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย. Posted

Read more

หลักสูตรและการสอนวิชา Computing ในโรงเรียน วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร หลักสูตรและการสอนวิชาComputing ในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

เทคนิคการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร

Read more