การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนระดับประถมศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ

Read more

ครูไทย 4.0 สอนเด็กสร้างนวัตกรรมด้วยการทำโครงงาน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร ครูไทย 4.0 สอนเด็กสร้างนวัตกรรมด้วยการทำโครงงาน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิด STEM Education วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิด STEM Education วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็ม (STEM) ให้มีประสิทธิภาพและสนุก วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็ม (STEM) ให้มีประสิทธิภาพและสนุก วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็ม (STEM)

Read more

การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสอนภาษาไทยโดยใช้หลักปฤจฉาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สู่ผู้เรียน. Posted

Read more

STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมทิชชูมัดย้อม วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ อ.สุทธา รัตนศักดิ์ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสอนการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด. Posted by

Read more