เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2560

“หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรม. Posted

Read more

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 เมษายน 2560

“หลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์

Read more

สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 2560

“หลักสูตร สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วิทยากร :อ.พรพิตร สกุณา วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน. Posted by

Read more

Make it Happen : Authentic Assessment in the Language Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) วันที่ 1 เมษายน 2560

“หลักสูตร Make it Happen : Authentic Assessment in the Languge Classroom (วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา) อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00

Read more

กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

“หลักสูตร กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร กิจกรรมหลากหลายสู่ความสนใจคณิตศาสตร์

Read more

เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เทคนิคการสอนเรขาคณิต

Read more

การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2560

“หลักสูตร การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. Posted

Read more

เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

“หลักสูตร เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวแบบแท่ง (Bar Model Approach) ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560

“หลักสูตร ศิลปะการสอนภาษาไทย ที่เน้นการนำไปใช้..ไม่เน้นการท่องจำ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร ศิลปะการสอนภาษาไทย

Read more