มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย วันที่ 29-30 เมษายน 2560

“หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู: จัดการเรียนรู้ควบคู่ทำวิจัย (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น) วิทยากร: รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง วันที่ 29-30 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร มิติใหม่ของงานครู:

Read more

มร.บีนมาแล้ว: การใช้หนังตลกมาสอนเรื่องบทบาทสมมุติ (Here Comes Mr.Bean: The comedy can be used for role-play) วันที่ 30 เมษายน 2560

“หลักสูตร มร.บีนมาแล้ว: การใช้หนังตลกมาสอนเรื่องบทบาทสมมุติ (Here Comes Mr.Bean: The comedy can be used for role-play) วิทยากร: ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 30 เมษายน 2560

Read more

หลักสูตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T) วันที่ 29 เมษายน 2560

“หลักสูตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น ระดับประถมศึกษา วันที่ 22 เมษายน 2560

“วิทยากร :อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล วันที่ 22 เมษายน 2560” From หลักสูตร:คณิตศาสตร์เรียนปนเล่น(ระดับประถม). Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/27/2017 (69 items) Generated by Facebook Photo

Read more

กิจกรรมสอนอ่าน – สอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้สัมฤทธิ์ผล วันที่ 22-23 เมษายน 2560

“วิทยากร:ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์และผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล วันที่ 22-23 เมษายน 2560” From หลักสูตร:กิจกรรมสอนอ่าน-สอนเขียนเชิงสร้างสรรค์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/27/2017 (65 items) Generated by Facebook Photo

Read more

คณิตศาสตร์คิดสนุก ระดับประถมศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2560

“วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุ่ณ ลียะวณิชย์ วันที่ 23 เมษายน 2560” From หลักสูตร:คณิตศาสตร์คิดสนุก. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/27/2017 (42 items) Generated by Facebook Photo

Read more

วิธีและเทคนิคสอนเพื่อเขียนแผนฯ : IPA-based Learning วันที่ 22-23 เมษายน 2560

“วิทยากร:รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 22-23 เมษายน 2560” From หลักสูตร:วิธีและเทคนิคสอนเพื่อเขียนแผนฯIPA-based. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 4/27/2017 (90 items) Generated by Facebook Photo

Read more

เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วันที่ 2 เมษายน 2560

“หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรมยกตู้ยามาเป็นตู้ทดลองวิทยาศาสตร์ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เรียนวิทย์ให้สนุกโดยกิจกรรม. Posted

Read more