ภาพบรรยากาศงาน SYMPOSIUM : PLC เสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community : PLC)” โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ โรงเรียน SYMPOSIUM วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

Read more

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

” สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของครู โดยเน้นการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) สำนักการศึกษาหน่วยศึกษานิเทศก์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้ร่วมมือรวมพลังกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐

Read more

หลักสูตร : การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องพีชคณิต

หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องพีชคณิต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 7 อาคาร

Read more

หลักสูตร : การผลิตสื่อภาษาไทยอย่างง่ายสไตล์ครูประถม

หลักสูตรการผลิตสื่อภาษาไทยอย่างง่ายสไตล์ครูประถม วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตร : กลวิธีติวเข้ม วิชาภาษาไทย

หลักสูตรกลวิธีติวเข้ม วิชาภาษาไทย เพื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาพร้อมสู่การทดสอบ วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 7 อาคาร ว.วิโรจน์

Read more

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบิติการ ท้าประลอง ทดลองวิทย์ผ่านฟองไข่

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบิติการ ท้าประลอง ทดลองวิทย์ผ่านฟองไข่ เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตร : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด(STOP MOTION)

หลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุด (STOP MOTION ANIMATION) วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น

Read more

หลักสูตร : การออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วย GeoGebra ในสไตล์ Learning Object วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ สสวท. วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00

Read more

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกกับเซลล์ พันธุศาสตร์

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกกับเซลล์ พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปประกอบการสอนในชั้นเรียน” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ชั้น 4

Read more

หลักสูตร : การใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก

หลักสูตรการใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กไทย ( Using Funny videos to teach English to Thai Students ) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ English

Read more