ภาพกิจกรรม : วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น

หลักสูตร วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ภาพกิจกรรม : AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล

หลักสูตร AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ภาพกิจกรรม : Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way

หลักสูตร Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way : Transliteration V.S. Phonemic Transcription การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่ถูกวิธี : การทับศัพท์กับการถอดเสียง วิทยากร :

Read more

ภาพกิจกรรม : กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ภาพถ่ายจากหลักสูตร กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และ ผศ.ดร.ธิดาพร ศุภภากร วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4

Read more

ภาพกิจกรรม : การผลิตสื่อ(Pop-up)การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การผลิตสื่อ(Pop-up)การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more

ภาพกิจกรรม : การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ภาพถ่ายจากหลักสูตร การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 การนิเทศติดตาม ประเมินผลภาคต้น วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

“พิธีมอบทุนว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน ว่าที่ครูไทยทั้ง ๕๘ ท่าน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (Oriental Princess) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่  “ว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐” สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ  พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕๘ ทุน 

Read more

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรม สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4

Read more

“สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์”

ภาพถ่ายจาก โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์”   วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

Read more