031063โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดน่าน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ชมภาพ คลิก  ชมคลิปวิดีโอ คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิทยาการคำนวณ วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวววณ           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 19 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C1 การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา สู่มาตราฐานการศึกษาของชาติ วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : 6 หลักสูตร >ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง, ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล, อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์, อาจารย์นพมาศ ว่อง

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 12 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร : “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อเล็ก(ระบบHaptic)เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง       

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์                        วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.     

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : 4 หลักสูตร > รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ, , อาจารย์จินดาพร หมวกหมื่นไวย, อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร, รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์”              วิทยากร :

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 : 5 หลักสูตร > อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์, อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส, รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล, ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : สนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์ เรื่อง”อากาศ”  สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : 2 หลักสูตร > ดร.วชิร ศรีคุ้ม, อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร : “เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์“              วิทยากร :

Read more