หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : รูปแบบและแนวการสอน กับวิธีและเทคนิคการสอนใน CO-5STEPs เพื่อการเขียนแผน ฯ : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 23 เม.ย. 2563

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองและการเรียนรู้ผ่านการเล่น : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 18 เม.ย. 2563

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : สอนครูออกแบบและเขียนแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุกอย่างแท้จริงผ่าน PLC : วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 9 เม.ย. 2563

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 7 เม.ย.2563

   

Read more