บูรณาการสื่อคณิตศาสตร์และภาษาไทย 9 มิถุนายน 2561

“บูรณาการสื่อคณิตศาสตร์และภาษาไทย วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561” From บูรณาการสื่อคณิตศาสตร์และภาษาไทย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (47 items) Generated by

Read more

สุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 9 มิถุนายน 2561

“สุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561” From สุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (46 items) Generated by

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนากิจกรรม STEM Education 3 มิถุนายน 2561

“อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนากิจกรรม STEM Education และสื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 โดยประยุกต์ตัวอย่างจากการเรียนรู้ของ NASA พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และโรงเรียนชั้นนำจากนานาชาติ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561” From

Read more

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2–3 มิถุนายน 2561

“การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561” From การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต. Posted

Read more

การใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ช่วยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 2 มิถุนายน 2561

“การใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ช่วยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561” From การใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ช่วยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/19/2018 (44 items)

Read more

เทคนิคการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นเทพให้เด็กไทย : เลิกเรียนแบบท่องจำ 3 มิถุนายน 2561

“เทคนิคการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นเทพให้เด็กไทย : เลิกเรียนแบบท่องจำ วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561” From เทคนิคการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นเทพให้เด็กไทย : เลิกเรียนแบบท่องจำ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/19/2018

Read more

ทำอะไรใน English Camp : ไอเดียเพิ่มสุข สนุก สร้างสรรค์ 2 มิถุนายน 2561

“ทำอะไรใน English Camp : ไอเดียเพิ่มสุข สนุก สร้างสรรค์ วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561” From ทำอะไรใน English Camp :

Read more

การผลิตสื่อทำมือ และเทคนิคการสอนหลักภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 2 มิถุนายน 2561

“การผลิตสื่อทำมือ และเทคนิคการสอนหลักภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561” From การผลิตสื่อทำมือ และเทคนิคการสอนหลักภาษาไทย ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/19/2018

Read more

จุดเน้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2 มิถุนายน 2561

“จุดเน้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561” From จุดเน้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/19/2018 (40 items) Generated by

Read more

การอบรมให้ความรู้การตกแต่งห้องเรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อตกแต่งห้องเรียน

“การอบรมให้ความรู้การตกแต่งห้องเรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อตกแต่งห้องเรียน โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล1 (ศรีเกิด) จ.เชียงราย โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561” From การอบรมให้ความรู้การตกแต่งห้องเรียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/24/2018

Read more