การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4 – ม.6) วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4 – ม.6) วิทยากร : รศ.ดร อัมพร ม้าคนอง วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00

Read more

การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

Make it Happen:Teaching Techniques and Materials in the Language Classroom วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร Make it Happen:Teaching Techniques and Materials in the Language Classroom วิทยากร : อ.เหมวรรณ ขันมณี และอ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

เทคนิคการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อทักษะการอ่าน คิด เขียน วิเคราะห์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อทักษะการอ่าน คิด เขียน วิเคราะห์ วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และอ.สุทธา รัตนศักดิ์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร.

Read more

ทักษะ 7 C เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร ทักษะ 7 C เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

Reading to Improve Your English Skills : อ่านเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559

“Reading to Improve Your English Skills : อ่านเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วิทยากร : Aj.Mathew&Aj.Itthi วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม :

Read more

เรียนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยเกมภาษา วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยเกมภาษา วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยเกมภาษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

เรียนคณิตและอังกฤษจากหนังสือเรียนญี่ปุ่น ป.4-ป.6 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559

“หลักสูตร เรียนคณิตและอังกฤษจากหนังสือเรียนญี่ปุ่น ป.4-ป.6 วิทยากร อ.สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร เรียนคณิตและอังกฤษจากหนังสือเรียนญี่ปุ่น ป.4-ป.6.

Read more