คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : STEAM Kitchen for kids (7 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : STEAM Kitchen for kids – เทคนิคการสอนสะตีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 405

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (31.ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์   รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (31ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (How to Prepare Yourself for International Conference and Seminar) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษาโดย ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 4 (26 ส.ค.62)

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษาโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ปี 2562 รุ่นที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด) จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 หัวข้อ : นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร

Read more

ภาพบรรยากาศ : โครงการบริการวิชาการพัฒนาครูประจำการตามแนวทางร.ร.สาธิต จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถมประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 (24ส.ค.62)

โครงการบริการวิชาการพัฒนาครูประจำการตามแนวทาง โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถมประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 หลักสูตร : สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ (กลุ่ม 2) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา (24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 406 ณ

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา(24ส.ค.62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” หลักสูตร : การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

อบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับครูอาสาสมัคร รุ่นที่36 ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-21 สิงหาคม 2562 พิธีมอบสัมฤทธิบัตร

Read more