หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 9 มกราคม  2564 เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตอนที่ 1: สมรรถนะ…

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: “เทคนิค​การจัดแผนการเรียนรู้​ที่ยึดธรรมชาติ​ผู้เรียนเป็นสำคัญ​สำหรับ​เด็กวัยอนุบาล​และประถมศึกษา​” วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง         

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: สื่อ กิจกรรม และเทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก วิทยากร: อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: “สร้างการนำเสนอที่น่าสนใจด้วย Canva” วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์  เจริญพร        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ C5 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 วิทยากร: รองศาสตราจารย์ 

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร: การผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณในวิทยาศาสตร์ วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร: จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วิทยากร: รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C3 การใช้นวัตกรรมการสอน (รูปแบบ แนวการสอน วิธี และเทคนิคการสอน)

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร: STEM Education for Science Teaching (การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา)  วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม   

Read more

031063โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จังหวัดน่าน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่าน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ชมภาพ คลิก  ชมคลิปวิดีโอ คลิก

Read more