เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา วันที่ 11 มีนาคม 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนการวัด (ความยาว ชั่ง ตวง) ระดับประถมศึกษา วิทยากร :รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 มีนาคม 2560

“หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์. Posted

Read more

ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560

“หลักสูตร ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร..อัมพร ม้าคะนอง วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม

Read more

กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560

“หลักสูตร กลยุทธ์การสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ในยุคศตวรรษที่ 21 วิทยากร : ผศ.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น

Read more

การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560

“หลักสูตร การใช้ App และโปรแกรม ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม :

Read more

เทคนิคการสอนสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้ในอนาคต วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อการนำไปใช้ในอนาคต วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร

Read more

ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์ และ อ.ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

Read more

การสอนศัพท์โดยไม่แปล: เทคนิคที่พัฒนาทักษะการพูด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร การสอนศัพท์โดยไม่แปล: เทคนิคที่พัฒนาทักษะการพูด (Teaching Vocabulary without Translation: A Technique that Improves Speaking Ability) วิทยากร : ดร. นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 26

Read more

เรื่องน่ารู้ของครูภาษาไทย วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร เรื่องน่ารู้ของครูภาษาไทย วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From หลักสูตร

Read more

“เปลี่ยน” เพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

“หลักสูตร “เปลี่ยน” เพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ วิทยากร : ดร.รัชนิกร ชลไชยะ และ ดร.วริน วิพิศมากูล วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

Read more