สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยากร อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และ อ.รัชดา ยาตรา

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมสู่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 405  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และ อ.รัชดา

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การละครสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การละครสำหรับเด็กปฐมวัย เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่  เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   สกู๊ปคลิกเลย ภาพบรรยากาศ

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ วิทยากร รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่ เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สกู๊ป คลิกเลย ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การสอนภาษาไทยให้นักเรียน ในระดับประถมศึกษามีทักษะพื้นฐานการทำโครงงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยากร ผศ.อัมพร อังศรีพวง

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การสอนภาษาไทยให้นักเรียน ในระดับประถมศึกษามีทักษะพื้นฐานการทำโครงงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 405  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผศ.อัมพร อังศรีพวง เรียนย้อนหลังช่วงเช้า  คลิกที่นี่  เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย  คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน วิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่  เรียนย้อนหลังช่วงบ่าย คลิกที่นี่ สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สกู๊ป คลิกเลย ภาพบรรยากาศ

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร สนุกคิดคณิตศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เกม ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 402

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ สนุกคิดคณิตศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เกม ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น    อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 402  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์  เรียนย้อนหลังช่วงเช้า คลิกที่นี่ 

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีสอนและเทคนิคหลากหลาย เสริมทักษะ ศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 405

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร วิธีสอนและเทคนิคหลากหลาย เสริมทักษะ ศตวรรษที่ 21 อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 405  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 406

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่   สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กประถม วิทยากร รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 403

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กประถม อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 403  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร  เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่   สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์     สกู๊ป

Read more

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ห้อง 406

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย  เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม เรียนย้อนหลัง  คลิกที่นี่   สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more