การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การใช้ Google Earth ในการสอนภาษาอังกฤษ การผสมผสานระหว่างภูมิศาสตร์กับภาษาอังกฤษ วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

Read more

การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching) วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

“หลักสูตร การสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching) วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด วันที่ 24 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด วิทยากร : รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การสอนกระบวนการคิด.

Read more

การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสอนภาษาไทยให้บูรณาการกับทักษะชีวิต วันที่ 24-25

Read more

สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์.

Read more

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา. Posted by

Read more

สื่อบูรณาการคณิตศาสตร์-ภาษาไทยระดับประถม วันที่ 25 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร สื่อบูรณาการคณิตศาสตร์-ภาษาไทยระดับประถม วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From สื่อบูรณาการคณิตศาสตร์-ภาษาไทยระดับประถม วันที่ 25

Read more

การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วันที่ 24

Read more

การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From

Read more

ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

“หลักสูตร ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากร : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From ICT สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more