หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : สอนเด็กเป็นนวัตกรบนฐานการทำโครงงานบูรณาการแบบ Easy วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร :  อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุดกิจกรรมเรื่องน้ำระดับพื้นฐาน และระดับต่อยอดน้ำและเทคโนโลยี” วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร :  กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 3 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร :  loose parts การเล่นวัสดุสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู        

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถม (สาระที่ 2) วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : การประเมินผลการเรียนรู้กับการประเมินตนเองใน CO-5STEPs วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง หลักสูตร : การใช้และความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบผิดๆในยุคสื่อออนไลน์  วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร                           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถม (สาระที่ 1) วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ              

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

หนังสือรับรอง หลักสูตร : จะเลือกใช้หรือจะสร้างนวัตกรรมการสอนใดใดก็ได้บนฐานการวิจัยผ่าน PLC วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ยินดีสุข วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.          

Read more