คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์อรชา  พันธุบรรยงก์ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Co-5STEP ผ่าน PLC

คลิปวิดีโอ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Co-5STEP ผ่าน PLC วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  วิทยากร : ผศ.อัมพร  อังศรีพวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก(วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก (วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา  ดำรงมณี อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ่ายเจริญ

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง วันที่ 23 มี.ค. 62

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อ ชมย้อนหลัง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ห้อง 403  ห้อง 404

Read more

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย วิทยากร: ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย วันที่ 16 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม  พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ภาพบรรยากาศการอบรม 

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันที่ 17 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers) วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่

Read more