หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 : 2 หลักสูตร > ดร.วชิร ศรีคุ้ม, อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร : “เรียนรู้การคิดเชิงคำนวณด้วยกิจกรรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์“              วิทยากร :

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 : 2 หลักสูตร> ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง , อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันโลกยุคสมัยไทยแลนด์4.0” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : 3 หลักสูตร >รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ ยินดีสุข, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 1 สิงหาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : “กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางให้เป็น เน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง” วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 : 5 หลักสูตร >ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม, อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ, อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : เทคนิคการสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้โดยเข้าใจสมองผ่านประสาทสัมผัส(Sensory)และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ(Motor)สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง       

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 : 5 หลักสูตร >รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, อ.สุรัชน์ อินทสังข์, รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร, อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร หลักสูตร : Online classes combine video conferencing with digital platforms.

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 : 4 หลักสูตร >ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ, อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร : “จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง      

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : 2 หลักสูตร > รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข / อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร   หลักสูตร : การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : 3 หลักสูตร / ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช, ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศษส่วนแสนสนุก   วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์     

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร/ รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู และรศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

หนังสือรับรอง วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู           

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : เสริมสมรรถนะออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังอย่าง Easy ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข      

Read more