คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ด้วยกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขในระดับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุข ในระดับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Science วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Science วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00

Read more

ชมการสอนย้อนหลัง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ห้อง 403 ห้อง 404 ห้อง 405 ห้อง 406 EP.1 

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ด้วย KidBright วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ด้วย KidBright วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท., สพฐ. ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ“กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน น้ำและอวกาศ” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน น้ำและอวกาศ” วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนคณิตแสนสนุกเน้นใช้เกมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : เทคนิคการสอนคณิตแสนสนุกเน้นใช้เกมออนไลน์ วิทยากร : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทอง อดีตอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

ภาพบรรยากาศ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต วันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ห้อง 406

Read more