คลิปและภาพบรรยากาศ “การส่งเสริมการคิดผลิตภาพของเด็กปฐมวัย” วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ “การส่งเสริมการคิดผลิตภาพของเด็กปฐมวัย” วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู   ภาพบรรยากาศ

Read more

คลิปและภาพบรรยากาศ การเรียนรู้ทักษะการฟังโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Listening Skill for English Teacher) วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ การเรียนรู้ทักษะการฟังโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Listening Skill for English Teacher) วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน 

Read more

คลิปและภาพบรรยากาศ “ศิลปสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาล” วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ “ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กอนุบาล“ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ     ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

คลิปและภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” STEM Academy 4.0 เทคนิคการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุก เพื่อสร้างนวัตกรน้อยมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ” STEM Academy 4.0 เทคนิคการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุก เพื่อสร้างนวัตกรน้อยมืออาชีพ” วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร : อ.ฤทัย  จงสฤษดิ์   ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more

คลิปและภาพบรรยากาศ หลักสูตรสรุปกฏอังกฤษกระชับ ด้วยผังกราฟฟิคสำหรับครูอังกฤษ (Compact Rules with Graphic Organizers for English Teachers) วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตรสรุปกฏอังกฤษกระชับ ด้วยผังกราฟฟิคสำหรับครูอังกฤษ (Compact Rules with Graphic Organizers for English Teachers) วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

Read more

คลิปและภาพบรรยากาศ หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศ “หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์” วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์     ภาพบรรยากาศ   

Read more