หลักสูตร ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ วันที่ 9-10 กันยายน 2560

“หลักสูตร ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น

Read more

หลักสูตร Learning English by doing วันที่ 10 กันยายน 2560

“หลักสูตร Learning English by doing วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์”

Read more

หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning) วันที่ 9 กันยายน 2560

“หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร

Read more

STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) วันที่ 2 กันยายน 2560

“หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 7

Read more

การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ วันที่ 3 กันยายน 2560

“หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่

Read more

สื่อและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 3 กันยายน 2560

“หลักสูตร สื่อและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 7 ห้อง ราชเทวี ณ

Read more

STEM: สนุกกับผ้ามัดย้อม (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 3 กันยายน 2560

“หลักสูตร STEM: สนุกกับผ้ามัดย้อม (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และ อาจารย์รัชดา ยาตรา วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม

Read more

การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วันที่ 2-3 กันยายน 2560

“หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 5 ห้อง 501 ณ

Read more

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 7 ห้อง ราชเทวี ณ

Read more

หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

Read more