หนังสือรับรอง หลักสูตร : รูปแบบและแนวการสอน กับวิธีและเทคนิคการสอนใน CO-5STEPs เพื่อการเขียนแผน ฯ : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 23 เม.ย. 2563

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยเข้าใจสมองและการเรียนรู้ผ่านการเล่น : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง วันที่ 18 เม.ย. 2563

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : สอนครูออกแบบและเขียนแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุกอย่างแท้จริงผ่าน PLC : วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 9 เม.ย. 2563

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตร : การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันที่ 7 เม.ย.2563

   

Read more

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19

“ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา”  หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19   วิทยากร อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์              

Read more