ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : “E” ใน STEM นั้นสำคัญไฉน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมออนไลน์ “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : พิชิตสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ง่ายด้วยมือเรา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : “พัฒนาสมรรถนะทางวิทย์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยกิจกรรม cooking” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 : 4 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/     เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับผู้เรียน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ปนเล่น ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา” วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม     ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : Active Learning-Competency-PLC ตอนที่2 การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  ดูรายชื่อ

Read more