หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร / เวลา 14.00-17..00 น. : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร / เวลา 14.00-17..00 น. : 2 หลักสูตร   

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. /วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ / หลักสูตร : สนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **       

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรศ.เพยาว์ ยินดีสุข / หลักสูตร : การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.เพยาว์ ยินดีสุข                  

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร                

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น./วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง / หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง                  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช/ หลักสูตร : ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช                

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์/ หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศษส่วนแสนสนุก

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์                  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู/ หลักสูตร : การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญุ                

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน หลักสูตร : เรียนรู้ที่บ้านด้วยสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน                

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข             ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ

Read more