ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564     เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/    เวลา

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 : 3 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564     เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : สื่อกระดาษหรรษา วิทยากร :อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 5 วิทยากร :อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง ในชั้นเรียนประถมศึกษา” วิทยากร :ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง  ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณ วิทยากร :ดร.วชิร ศรีคุ้ม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน วิทยากร :รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล  ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Kitchen for kids- เทคนิคการสอนสตรีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 9 มกราคม  2564 เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตอนที่ 1: สมรรถนะ…

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ , รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตอนที่ 1: สมรรถนะ… สมรรถนะ… สมรรถนะนั้นสำคัญไฉน

Read more