หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : 3 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563                          วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563                          วันศุกร์ที่ 26มิถุนายน 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ เวลา 14.00-17.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :  อ.ฤทัย จงสฤษดิ์                  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ เวลา 14.00-17.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :  อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ                   

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข        

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยากร : ผศ. ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  ผศ. ดร.พรทิพย์  ศิริภัทราชัย                

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร :  รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ                  

Read more

เชิญชมการถ่ายทอดสด การอบรมออนไลน์ โครงการ TEF (Teams For Education)

อบรมครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม โครงการTEF (Teams For Education) จำนวน 4 กลุ่มสาระ ในระดับประถมศึกษา และ 5 กลุ่มสาระ ในระดับมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่12 – 29 มิถุนายน 2563    

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 : 4 หลักสูตร                    

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร                

Read more