โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต วันที่ 6-8-18

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลิตโดย มูลนิธิศักิ์พรทรัพย์

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 ก.ค. 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2. รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม 3. ครูยุพาภรณ์

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 ก.ค 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 กรกฎาคม 2561   โดยทีมวิทยากร 1.

Read more

PLC : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วันที่ 8 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โดยทีมวิทยากร 1. รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา 2. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ 3.

Read more

PLC : โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม วันที่ 18 มิ.ย. 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring วิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2.รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา  3. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ

Read more

PLC : โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วันที่ 8 ส.ค. 61 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring   โดยทีมวิทยากร 1. รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา 2. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ 3.

Read more

PLC : โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24 ก.ค. 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผลิตโดย มููลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดยทีมวิทยากร 1.

Read more

PLC : โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24-7-18 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

Read more

PLC : โรงเรียนลำผักชี 7-8-18 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ 2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา วันที่ 7

Read more

PLC : โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ วันที่ 23 ก.ค. 2561 (PS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring  โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

Read more