ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561  สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้  ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน”  วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร

Read more

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ ครูสาทินี คลังนิล ครูกษิรปัทม์ ปานทอง นายภัทรพล

Read more

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 18 มิถุนายน 2561

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สถานที่ โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม

Read more

“หลักสูตร PLC เน้น “Lesson study” พัฒนา “ครู” อย่างต่อเนื่อง นำร่อง 9 โรงเรียน กทม.

“หลักสูตร PLC เน้น “Lesson study” พัฒนา “ครู” อย่างต่อเนื่อง นำร่อง 9 โรงเรียน กทม. วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561” From การอบรมหลักสูตร PLC. Posted

Read more

โครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์มีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทแห่งการเรียนรู้ วิทยากร รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ, รศ. ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข,

Read more

ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร : ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” From ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 ส.ค. 2560. Posted

Read more

การผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2560 จังหวัดชลบุรี

“หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมบูติกซิตี้ พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” From

Read more

การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร : การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” From การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/02/2017

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ญทอง และ อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

“เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะครูจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้านิเทศการสอน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560.

Read more