“หลักสูตร PLC เน้น “Lesson study” พัฒนา “ครู” อย่างต่อเนื่อง นำร่อง 9 โรงเรียน กทม.

“หลักสูตร PLC เน้น “Lesson study” พัฒนา “ครู” อย่างต่อเนื่อง นำร่อง 9 โรงเรียน กทม. วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561” From การอบรมหลักสูตร PLC. Posted

Read more

โครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)

โครงการ ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เชี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์มีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยพัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทแห่งการเรียนรู้ วิทยากร รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ, รศ. ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข,

Read more

ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร : ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” From ดนตรี-นาฏศิลป์เชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา วันที่ 19 ส.ค. 2560. Posted

Read more

การผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2560 จังหวัดชลบุรี

“หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมบูติกซิตี้ พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” From

Read more

การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร : การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” From การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/02/2017

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ญทอง และ อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

“เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะครูจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้านิเทศการสอน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560.

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

“โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม” From การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 7/20/2017

Read more

หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560

“โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น หลักสูตร พัฒนาทักษะ 7C ของครู เพื่อเขียนแผน 5 STEPS กับการทำ PLC วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สาย วันที่

Read more

โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560

“โครงการสัมมนาวิชาการ “ดวงทิพย์แห่งศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี จัดโดย ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม” From

Read more