การใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

“โครงการ อบรมคณิตศาสตร์ จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ จัดอบรม หลักสูตร “การใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคนอง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน

Read more