PLC : โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 28-8-18 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โรงเรียนราษฎร์บูรณะ วันที่ 28 สิงหาคมคม 2561 โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

Read more

PLC โรงเรียนวัดกระจับพินิจ วันที่ 29 ส.ค.61

ภาพจากกิจกรรม ปฏิรูปการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ฝึกกิจกรรมและให้คำปรึกษา โดยทีมวิทยากร 1. รศ ลัดดาภู่เกียรติ 2. ครูสาทินีคลังนิล 3. ครูกษิรปัทม์ปานทอง 4. นายภัทรพลลาภเกียรติพร วันที่ 29 สิงหาคม

Read more

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม : ตอน 4 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ” 18-8-18

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 4 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร

Read more

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตอน 4 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ”

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 4 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ” วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร

Read more

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตอน 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” 4-8-18

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย”วันเสาร์ที่ 4-8-18

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 3 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย” วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

PLC : โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม วันที่ 31-7-18 (LS2)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring วิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2.รศ.สิริพันธ์ สุวรรมรรคา 3. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ

Read more

PLC : โรงเรียนลำผักชี 7-8-18 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. ผศ.สันติ ศรีประเสิรฐ 2. รศ.สิริพันธ์ุ สุวรรมรรคา   วันที่ 7

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.บ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต วันที่ 6-8-18

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลิตโดย มูลนิธิศักิ์พรทรัพย์

Read more

PLC : โรงเรียนกลางคลองสอง วันที่ 13 ก.ค. 61 (LS1)

ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) กิจกรรม Coaching and Mentoring โดยทีมวิทยากร 1. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ 2. รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม 3. ครูยุพาภรณ์

Read more