โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเขียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

“โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเขียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะไซมีส (The SIAMESE Hotel)

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560

“เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมสังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)” วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อิทสังข์, อาจารย์รัชดา ยาตรา และอาจารย์สุทธิพงษ์ พงษ์วร จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต

Read more

ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข จัดโดย

Read more

กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์” วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ทแอนด์สปา

Read more

เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์และอ.พรพิตร สกุณา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560” From โครงการบริการวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/16/2017 (222 items) Generated

Read more

ร้อยกรองของสนุก วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จัดการอบรมหลักสูตร “ร้อยกรองของสนุก” สำหรับครูสอนภาษาไทย วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต” From หลักสูตร “ร้อยกรองของสนุก” วันที่ 7-8 พ.ค.

Read more

โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 6 มกราคม 2560

“โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัด เชียงราย วันที่ 29-30 เมษายน 2560 โดยวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” From โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560. Posted

Read more

เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 เรื่อง สอนครูทำวิจัย การสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน” วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

“โครงการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมพัฒนาครูด้านโครงงานโครงการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมพัฒนาครูด้านโครงงาน วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่2 เรื่อง สอนครูทำวิจัย การสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองถลางจังหวัดภูเก็ต”

Read more

โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสนองต่อพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการให้กับครูทั่วประเทศ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิดที่ว่า การพัฒนาครูจะมีผลไปถึงเด็ก เพราะครูที่มีแนวคิดที่ถูกต้อง มีเทคนิคการสอนที่ดีก็จะนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาได้อย่างกว้างขวางออกไปไม่จำกัด โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย

Read more